"CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ MITJANÇANT CONCESSIÓ DE SERVEIS”. APROVACIÓ D'ESTRUCTURA DE COSTOS (Exposició pública)

29.11.2023

Publicar l'Estructura de Costos aprovada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada amb data 10 de març de 2023, per un termini d'1 mes, mitjançant anunci al tauler d'edictes municipal i al Butlletí Oficial de la província, i publicació de la proposta d'Estructura a la web municipal, amb caràcter previ a l'aprovació dels plecs i posterior remissió de la proposta de la dita estructura de costos a la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana per a l'informe.

La proposta d'Estructura de Costos podrà ser consultada pels ciutadans digitalment a la següent adreça web: https://torrevieja.es/es/ayuntamiento/consulta-publica-previa

Així mateix, podran formular per escrit les al·legacions que estimin oportunes dirigides a l'Ajuntament de Torrevella que podran presentar-se a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament, situat a Plaça de la Constitució, núm. 2, 03181 Torrevella, Alacant, o de qualsevol altra forma admesa per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. ..·..”