CONTRATATACION DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ MITJANÇANT CONCESSIÓ DE SERVEIS”. APROVACIÓ D'ESTRUCTURA DE COSTOS

23.01.2024

D'EXPEDIENT: 2976/2023

Data de publicació: 23/12/2023

Data de finalització del termini: 20 dies hàbils.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 12 de gener del 2024, sobre l'Afer: “Expd. 2976/2023. CONTRATATACION DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ MITJANÇANT CONCESSIÓ DE SERVEIS”. APROVACIÓ D'ESTRUCTURA DE COSTOS”, ha acordat el següent:

ACORD

1r.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Pablo Samper Hernández, com a Portaveu del Grup Municipal Sueña Torrevieja a l'Ajuntament de Torrevella, mitjançant registre d'entrada 2023-E-RE-92904, de data 27 de desembre de 2023, en allò relatiu a l'al·legació primera, relatiu a discrepàncies en els terminis de publicació de l'Estructura de Costos, aprovada inicialment per la Junta de Govern Local en data 10 de març de 2023, desestimant la resta d'al·legacions, tot això segons informe emès pel Sr. Enginyer de Camins, Canals i Ports municipal, D. Francisco Javier García Sánchez, amb data 9 de gener de 2024 (CSV:4S7T3R9AS43ZNDPEEQ2HQQR2J).

2º.- Publicar l'Estructura de Costos aprovada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada amb data 10 de març de 2023, per un termini de 20 dies hàbils , mitjançant anunci al tauler d'edictes municipal i al Butlletí Oficial de la província , i publicació de la proposta d'Estructura a la web municipal, amb caràcter previ a l'aprovació dels plecs i posterior remissió de la proposta de la dita estructura de costos a la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana per a l'informe.

La proposta d'Estructura de Costos podrà ser consultada pels ciutadans digitalment a la següent adreça web: https://torrevieja.es/es/ayuntamiento/consulta-publica-previa.

Així mateix, podran formular per escrit les al·legacions que estimin oportunes adreçades a l'Ajuntament de Torrevella que es podran presentar a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament; a l'Oficina de Registre Municipal, situat a Plaça de la Constitució, núm. 2, 03181 Torrevella, Alacant, o de qualsevol altra forma admesa per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques