ORDENANÇA LAVABO URBÀ

22.01.2024

D'EXPEDIENT: 80845/2023

Data de publicació: 22/12/2023

Data de finalització del termini: 15 dies hàbils.

EDICTE:

Sra. MARIA JOSE RUIZ EGEA, REGIDOR DELEGADA DE LAVABO URBÀ DE L'AJUNTAMENT DE TORREVELLA. FA SABER:

Que mitjançant proposta subscrita per mi, de data 2 d'octubre de 2023, s'ha iniciat tràmit per a la redacció i l'aprovació de l' ORDENANÇA DE LAVABO URBÀ , que té per objecte regular, dins l'àmbit de les competències municipals, les condicions a què cal regular el funcionament del servei de recollida de residus i neteja viària del terme municipal de Torrevella.

Vist que la tramitació d'aquesta s'ha d'adequar al que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el tenor del qual literal és el següent:

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

1.- […]

2.- Sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti els drets d'interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text al portal web corresponent, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte.”

Vist que el contingut de l'Ordenança s'ha inclòs a l'expedient mitjançant informe amb CSV: 7RL39NNXF49LL2KRAXNSKEEN2. També es publica l'Informe d'Impacte de Gènere, elaborat tal com indica la Llei 9/2003, del 2 d'abril, per a la igualtat entre homes i dones, amb CSV: 4HGNDAP4F3WCT537LS3SGXLH6, així com l'informe d'impacte normatiu, elaborat tal i com indica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb CSV: 7RGR7N2EEJEDXHTAFHXZQGCE5.

Per la present, ia fi de donar compliment a la normativa legal abans assenyalada, es procedeix a la publicació del contingut de la mateixa, tant al portal web de l'Ajuntament com al tauler d'anuncis electrònic del mateix, a fi de realitzar la consulta pública i rebre l'opinió dels subjectes i organitzacions que es puguin veure afectats, tot això per un termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació .