REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ.

22.01.2024

D'EXPEDIENT: 88975/2023

Data de publicació: 22/12/2023

Data de finalització del termini: 15 dies hàbils.

EDICTE:

D. ANTONIO FRANCISCO VIDAL ARÉVALO, REGIDOR DELEGAT DE TRANSPORTS DE L'AJUNTAMENT DE TORREVELLA.

FA SABER: Que mitjançant proposta subscrita per mi, de data 2 de novembre de 2023, s'ha iniciat tràmit per a la redacció i aprovació del REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ DE TORREVELLA, que té per objecte regular, dins l'àmbit de les competències municipals, les condicions a les quals s'ha de regular el funcionament del servei de transport públic urbà de viatgers a Torrevella amb autobús.

Vist que la tramitació d'aquesta s'ha d'adequar al que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el tenor del qual literal és el següent:

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

1.- […]

2.- Sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti els drets d'interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text al portal web corresponent, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es veuen afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte.

” Vist que el contingut del Reglament s'ha inclòs a l'expedient mitjançant informe amb CSV: 7AZNXC6NQEJACTYT7NRMHP69A. També es publica l'Informe d'Impacte de Gènere, elaborat tal com indica la Llei 9/2003, del 2 d'abril, per a la igualtat entre homes i dones, amb CSV: 3YEE3FW44GCWM9AES2FRY5WPX, així com l'informe d'impacte normatiu, elaborat tal i com indica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb CSV: 3QECFDX9F9TND2HCPEZHSRJ2M.

Per la present, ia fi de donar compliment a la normativa legal abans assenyalada, es procedeix a la publicació del contingut de la mateixa, tant al portal web de l'Ajuntament com al tauler d'anuncis electrònic del mateix, a fi de realitzar la consulta pública i rebre l'opinió dels subjectes i organitzacions que es puguin veure afectats, tot això per un termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació .