FITXES URBANÍSTIQUES

ERES DE LA SAL

SÒL URBÀ

Sector: Eres de la Sal.

Superfície: 6.800 m².

Planejament: PEOP

Aprofitament Tipus: 0'2 m² / m² uc

Ús fonamental: esplai a l'aire lliure, espais lliures i zones verdes.

Usos permesos: serveis accessoris i complementaris a l'fonamental.

Condicions d'Edificabilitat:

Edificabilitat màxima: 0'2 m² / m².

Alçada màxima: 1 planta.

Reculada mínima: 5 m.