Normativa Reguladora

Consulta pública prèvia a l'elaboració del nou Reglament Municipal d'Objectes Perduts de l'Ajuntament de Torrevieja

ASSUMPTE: Consulta pública prèvia a l'elaboració del nou Reglament Municipal d'Objectes Perduts de l'Ajuntament de Torrevella .

En aplicació de l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Regidoria de Policia sotmet a consulta pública prèvia la propera elaboració del projecte de Reglament Municipal d'Objectes Perduts de l'Ajuntament de Torrevieja per a demanar l'opinió dels subjectes i organitzacions representatives potencialment afectats per aquest futur Reglament.

En aquest sentit, l'apartat a) de l'article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local estableix que correspon als municipis les potestats reglamentària i d'autoorganització, i se'n regula l'article 49 text legal el procediment per a laprovació de les Ordenances Municipals i per extensió dels Reglaments Municipals.

Per la seva banda, el Títol Primer del Llibre Tercer del Codi Civil, aprovat pel Reial Decret de 24 de juliol de 1889, regula, dins de les diferents maneres d'adquirir la propietat, la figura de l'ocupació i més concretament l'article 615 d'aquest text legal estableix el procediment a seguir respecte dels objectes perduts, disposant que el trobador d'un objecte extraviat el propietari del qual no sigui conegut l'ha de consignar en poder de l'alcalde del poble on s'hagi verificat la troballa.

Actualment, el servei d'objectes perduts és gestionat per la Policia Local de Torrevella, departament al qual diàriament arriben una gran quantitat de pertinences extraviades per les persones que resideixen i visiten la nostra ciutat i que són lliurades als Agents oa la Prefectura.

Fins ara, no existia un Reglament que estableixi el procediment en la tramitació dels objectes perduts des del seu lliurament a la Policia Local fins a la seva restitució al titular o, si escau, integració en el patrimoni municipal una vegada transcorregut el termini de 2 anys que estableix el mateix article 615 del Codi civil.

Existint doncs una necessitat de donar seguretat jurídica no només a les persones que han extraviat les seves pertinences, sinó també als mateixos Agents de la Policia Local que recapten els objectes perduts o que realitzen la tramitació del procediment de localització, entrega o si escau incorporació al patrimoni municipal, l'Inspector S-03 impulsa aquest Reglament Municipal d'Objectes Perduts de l'Ajuntament de Torrevella.

A l'efecte de facilitar la consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament esmentat, es publica a la pàgina web municipal de l'Ajuntament de Torrevella a l'apartat “Projectes de Reglaments i Ordenances. Consultes Públiques Prèvies” a l'adreça www.torrevieja.es , així com al Tauló d'Edictes Municipal.

Els suggeriments i aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular a través de les següents vies en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació al portal web municipal i al Tauló d'Edictes Municipal:

- Mitjançant escrit o correu electrònic a inspector.s003policia@torrevieja.eu .

- Mitjançant escrit dirigit al Registre General de lAjuntament de Torrevella de forma presencial o mitjançant seu electrònica.

El regidor delegat de Policia.