Ajudes i Subvencions

Acta per a la constitució de la comissió de selecció i aprovació de bases per a la selecció del personal i alumnat del "TALLER D'OCUPACIÓ VIDES DE LA MATA II".

Es publica Acta per a la constitució de la comissió de selecció i aprovació de bases per a la selecció del personal i alumnat del "TALLER D'OCUPACIÓ VIDES DE LA MATA II".
Es publica també les bases reguladores que regeixen el procés de selecció per a la cobertura temporal de les places de personal directiu, docent i auxiliar administratiu, i les bases per a la selecció de l'alumnat/treballador.
El termini de presentació de les sol·licituds de Personal Directiu i Docents serà des del 14 de setembre al 20 de setembre del 2022.

Concessió de lExcma. Diputació d'Alacant d'una Ajuda per a l'adquisició de trofeus i medalles anualitat 2022

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant, mitjançant decret del Sr. Diputat d'Esports núm. 2254, de data 31 de maig de 2022 va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Torrevella per import de 2.300,00 euros per a l'adquisició de trofeus i medalles de diverses activitats esportives, segons la convocatòria publicada al BOP Alacant número 42, de 2 de març de 2022

La resolució ha estat publicada al BOP Alacant núm. 109 de 9 de juny de 2022.

Nova línia d'ajuts a pimes, micropimes i autònoms per minimitzar l'impacte econòmic i social per l'actual crisi energètica

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP, publicació que es preveu per a la quarta setmana del mes de setembre (del 19 al 23 de setembre).

El regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Torrevella, Domingo Paredes, informa que, ben aviat, s'engegarà una nova línia d'ajudes a pimes, micropimes i autònoms, per tal de minimitzar l'impacte econòmic i social que aquesta inesperada crisi energètica està suposant sobre aquests col·lectius.

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 313.716,00€ , fons procedents íntegrament (100%) de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, en virtut de l'ajut econòmic concedit a aquest Ajuntament en forma de subvenció directa.

En la línia esmentada seran subvencionables fins a un 50% els conceptes de despesa corrent de llum, gas i combustible, abonats en els períodes següents:

  • Energia elèctrica. En període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022.
  • Gas. En període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022.
  • Carburants. En període comprès entre l'1 de gener del 2022 i el 30 de juny del 2022.

Les despeses s'han de justificar mitjançant factures o documents de valor probatori equivalents al trànsit mercantil i amb l'acreditació del pagament.

Aquests ajuts es concediran de forma directa per concórrer raons d'interès públic, econòmic i social, atès la situació inesperada de crisi energètica en què ens trobem, sent admeses aquelles sol·licituds que reuneixin la totalitat de requisits i documentació requerida a la convocatòria.

L'ajut màxim a percebre podrà assolir la quantia de 4.000 euros per sol·licitant. No obstant això, en el cas que el crèdit disponible, atenent el nombre de sol·licituds aprovades que compleixin els requisits necessaris per accedir a la condició de beneficiaris, no sigui suficient per atendre-les a totes, es procedirà a aplicar una reducció proporcional de la quantitat de totes i cadascuna de les ajudes individuals concedides.

Els beneficiaris només podran presentar una única sol·licitud a l'entitat local on radiqui el domicili fiscal.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP), publicació que es preveu per a la quarta setmana del mes de setembre (del 19 al 23 de setembre).

Finalment, informar que no podran concórrer a aquesta convocatòria les pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals que, a l'empara de les convocatòries realitzades per aquest Ajuntament amb fons exclusius de la Diputació Provincial d'Alacant i amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que el COVID-19, està suposant sobre aquests col·lectius, hagin sol·licitat ajut per a despeses de contractes de subministrament d'energia per al mateix període subvencionable recollit en aquest programa.

BASES BEQUES ESPORTISTES LOCALS ANUALITAT 2022

Mitjançant el Decret del Regidor Delegat d'Economia i Hisenda de data 25 d'agost de 2022, es van aprovar la bases de subvencions d'esportistes locals anualitat 2022 i el 5 de setembre s'ha publicat l'extracte de la convocatòria al BOP Alacant.

Objecte i finalitat:

  1. L'objecte de la present convocatòria és impulsar i incentivar la participació dels esportistes locals en competicions federades durant la temporada 2021/2022 o anualitat 2022, que correspon al període des de l'1 de setembre del 2021 al 31 d'agost del 2022, i que hi hagi destacat als diferents campionats organitzats per les federacions corresponents.

  1. La finalitat d'aquestes bases és fomentar la dedicació que requereix l'esport de competició, facilitar la permanència dels esportistes als clubs de la localitat, i coadjuvar en la formació i preparació dels esportistes de Torrevella.

Termini d'inscripció:

Des del 6 de setembre al 19 de setembre a la Seu Electrònica amb certificat digital oa les oficines de registre de l'Ajuntament a la Plaça de la Constitució 2 oa les oficines del Palau dels Esports.

L'AJUNTAMENT DE TORREVELLA CONCEDEIX DE MANERA DIRECTA UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT A l'ASSOCIACIÓ ALIMENTS SOLIDARIS TORREVELLA.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el passat divendres 12 d'agost del 2022, va aprovar la concessió d'una subvenció directa a l'ONG local Aliments Solidaris Torrevella, com a mesura excepcional de compensació, per l'atenció de centenars de refugiats procedents d'Ucraïna.

L'ajuda suposarà una injecció econòmica de 100.000 euros per a la realització del càtering social o elaboració de menús cuinats diàriament per entregar-los envasats a les famílies de refugiats ucraïnesos que han estat acollits a Torrevella, com a conseqüència del conflicte bèl·lic produït a l'esmentat país.

La regidora d'ONG i Voluntariat de l'Ajuntament de Torrevella, Concha Sala, ha valorat molt positivament la concessió d'aquesta important ajuda "que posa en relleu la gran solidaritat de la ciutat a través del seu Ajuntament que ha sabut recollir l'alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, que ha demostrat la seva especial sensibilitat amb el col·lectiu de refugiats procedents d'Ucraïna”.

L'edil ha recordat que, des que va esclatar el conflicte bèl·lic el mes de febrer passat, s'han anat derivant, a la gran majoria de ciutadans ucraïnesos que han arribat a la ciutat, que fossin atesos pel menjador social d'Aliments Solidaris Torrevella juntament amb la resta dels beneficiaris.

CONCESSIÓ DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ D'ALACANT D'UN AJUT PEL FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE GIMNÀSTICA RÍTMICA A LA TEMPORADA 2021/2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant, en sessió ordinària de data 8 de juny de 2022, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Torrevella per import de 7.932,30 euros pel funcionament de l'escola municipal de gimnàstica rítmica segons la convocatòria d'ajuts a ajuntaments per a la realització de programes esportius i funcionament d'escoles esportives municipals publicades al BOP Alacant número 46 de 8 de març de 2022

La resolució ha estat publicada al BOP Alacant núm. 114 de 16 de juny de 2022.

PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESEMPLEADES, MENORS DE 30 ANYS, PER ENTITATS LOCALS. EMPUJU-2022

Per resolució de la Directora General dOcupació i Formació, de data 16 de juny de 2022, es va acordar CONCEDIR a AJUNTAMENT DE TORREVELLA, amb NIF P0313300F, una subvenció per import de 275.508,80 euros, per a la contractació temporal (exceptuats els contractes formatius ) a jornada completa de persones aturades menors de 30 anys d'edat que figurin inscrites com a demandants d'ocupació als Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, condicions que s'hauran de complir en el moment de la contractació , en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

El procés de selecció es durà a terme el mes de juliol de 2022, estant prevista la seva finalització el proper dia 25 de juliol de 2022, amb la signatura i publicació de les ACTES DE SELECCIÓ FINAL.

PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESEMPLEADES DE, ALMENYS 30 ANYS, PER ENTITATS LOCALS LA COMUNITAT VALENCIANA.

Per resolució de la Directora General dOcupació i Formació, de data 29 de juny de 2022, es va acordar CONCEDIR a AJUNTAMENT DE TORREVELLA, amb NIF P0313300F, una subvenció per import de 567.732,95 euros, per a la contractació temporal (exceptuats els contractes formatius ) a jornada completa de persones aturades d'almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana ("Avalem experiència plus").

El procés de selecció es durà a terme al mes de juliol, culminant el dia 28 del citat mes amb la signatura i publicació de les ACTES DE SELECCIÓ FINAL.

AJUDES ECONÒMIQUES PER SUFRAGAR DESPESES DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2021/2022

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes individualitzades destinades a col·laborar en el pagament de les despeses derivades del transport escolar per a alumnes d'Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Programes de Qualificació Professional Inicial, Bachilllerato, Formació Professional Bàsica i Formació Professional Especifica, matriculats a col·legis i instituts públics (o concertats) de la ciutat de Torrevella.

Les ajudes es concediran per a un període màxim de 10 mesos, comprès entre l'1 de setembre del 2021 i el 30 de juny del 2022.

L'import individual màxim de l'ajut serà de 60 euros mensuals per a aquells alumnes que utilitzin el transport escolar 2 viatges diaris, per a un període màxim de deu mesos, comprès entre l'1 de setembre del 2021 i el 30 de juny del 2022.

Els ajuts es concediran en funció del nivell econòmic de la família de lalumne o alumna, calculant la renda per càpita de la unitat familiar, és a dir, els ingressos familiars dividits entre el nombre de membres computables de la unitat familiar; i atenent també les particularitats pròpies de la unitat familiar.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

El model de sol·licitud normalitzat (ANNEX I) i la resta d'annexos per a l'obtenció dels ajuts regulats a la present convocatòria estan disponibles al web municipal de l'Ajuntament de Torrevieja: www.torrevieja.es (ajudes i subvencions).i adl-torrevieja .és (subvencions i ajudes).