Ajudes i Subvencions

TALLER D'OCUPACIÓ T´AVALEM VAIXELL DE SAL. Procés selecció personal directiu, docent i alumnat

El projecte de “ TALLER D'OCUPACIÓ” VIDIS DE LA MATA VAIXELL DE SAL ” que presenta l'Ajuntament de Torrevella proposa una acció formativa que té la cultura com a eix dinamitzador de la lluita contra la discriminació i comptarà amb la implantació de dos certificats de professionalitat .

  • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408).
  • Activitats administratives en relació amb el client (ADGG0208).

Aquests programes es configuren com a programes mixtos d'ocupació i formació, que promoguts principalment per entitats locals tenen com a objectiu incrementar l'ocupabilitat de persones aturades o amb ocupació precària registrades als serveis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació, amb la finalitat de facilitar-ne la inserció. laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interès social, i es prevalen aquells projectes de caràcter innovador tenint en compte la seva incidència en nous jaciments d'ocupació. .

Les accions del programa són susceptibles de ser cofinançades pel Fons Social Europeu.

La participació es formalitzarà a través de SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament de Torrevella mitjançant tràmit específic . Es prega als interessats llegir detingudament les bases per determinar els annexos i una altra documentació que s'hagi d'acompanyar amb la instància.

El termini de presentació de les sol·licituds per a la selecció de personal directiu i docent s'anunciarà properament.

Actes personal directiu, docent i alumnat-treballador

  • Instrucció LABORA Servef. Personal directiu i docent. TALLERS D'OCUPACIÓ.
  • Instrucció LABORA Servef. Alumnat-treballador. Programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil.

Documentació selecció personal directiu i docent:

  • Annex II. Model de sol·licitud.
  • Annex III. Currículum Vitae.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ENTITAT ADIEM SENTIT FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA

L'Ajuntament de Torrevella mitjançant decret de 23 de novembre de 2023 va concedir a l'entitat ADIEM SENTIT FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA una subvenció nominativa per import de 100.000 euros per a l'impuls d'un projecte l'objectiu general del qual és ajudar a desenvolupar processos de recuperació individualitzats i integrals que afavoreixin l'adquisició i la recuperació de les habilitats i competències personals i socials de les persones amb discapacitat per malaltia mental greu, des d'un treball de planificació centrat en la persona i fomentant la seva capacitat de decisió i gestió de la seva vida personal, potenciant l'apoderament de les persones , a través de la col·laboració en la nova construcció d'un Centre de Dia per a persones amb problemes de salut mental greu, de 30 places, al municipi de Torrevella.

TALLER OCUPACIÓ DONES "LA BELLA LOLA II". Procés selecció personal directiu, docent i alumnat

El projecte de TALLER D'OCUPACIÓ "LA BELLA LOLA II" que presenta l'Ajuntament de Torrevella proposa una acció formativa que té la cultura com a eix dinamitzador de la lluita contra la discriminació i comptarà amb la impartició de dos certificats de professionalitat:

• Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408).
• Activitats administratives en relació amb el client (ADGG0208).

El programa de Tallers dOcupació es configura com un programa mixt docupació i formació que té per objecte millorar locupabilitat de les dones demandants docupació a les quals va dirigit mitjançant la realització dobres o serveis dutilitat pública o interès social que possibilitin a les alumnes treballadores la realització d'un treball efectiu mitjançant el contracte de formació en alternança que juntament amb la formació professional per a l'ocupació rebuda, en procuri la qualificació professional i n'afavoreixi la inserció laboral.

Durant el desenvolupament del Taller dOcupació les alumnes treballadores rebran formació professional per a locupació adequada a locupació a exercir, dirigida a laprenentatge, la qualificació i adquisició dexperiència professional, segons el projecte de pla formatiu, als efectes del qual es dedicarà a la formació per a locupació un mínim del 35 % de la durada del projecte.

Les accions daquest programa són susceptibles de ser cofinançades pel Fons Social Europeu .

La participació es formalitzarà a través de SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament de Torrevella mitjançant Instància General Es prega als interessats llegir detingudament les bases per determinar els annexos i altra documentació que s'hagi d'acompanyar amb la instància.

El termini de presentació de les sol·licituds per a la selecció de personal directiu i docent començarà el proper 23 d'octubre del 2023 al 27 d'octubre del 2023, ambdós inclosos.