Ajudes i Subvencions

TALLER OCUPACIÓ DONES "LA BELLA LOLA II". Procés selecció personal directiu, docent i alumnat

El projecte de TALLER D'OCUPACIÓ "LA BELLA LOLA II" que presenta l'Ajuntament de Torrevella proposa una acció formativa que té la cultura com a eix dinamitzador de la lluita contra la discriminació i comptarà amb la impartició de dos certificats de professionalitat:

• Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408).
• Activitats administratives en relació amb el client (ADGG0208).

El programa de Tallers dOcupació es configura com un programa mixt docupació i formació que té per objecte millorar locupabilitat de les dones demandants docupació a les quals va dirigit mitjançant la realització dobres o serveis dutilitat pública o interès social que possibilitin a les alumnes treballadores la realització d'un treball efectiu mitjançant el contracte de formació en alternança que juntament amb la formació professional per a l'ocupació rebuda, en procuri la qualificació professional i n'afavoreixi la inserció laboral.

Durant el desenvolupament del Taller dOcupació les alumnes treballadores rebran formació professional per a locupació adequada a locupació a exercir, dirigida a laprenentatge, la qualificació i adquisició dexperiència professional, segons el projecte de pla formatiu, als efectes del qual es dedicarà a la formació per a locupació un mínim del 35 % de la durada del projecte.

Les accions daquest programa són susceptibles de ser cofinançades pel Fons Social Europeu .

La participació es formalitzarà a través de SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament de Torrevella mitjançant Instància General Es prega als interessats llegir detingudament les bases per determinar els annexos i altra documentació que s'hagi d'acompanyar amb la instància.

El termini de presentació de les sol·licituds per a la selecció de personal directiu i docent començarà el proper 23 d'octubre del 2023 al 27 d'octubre del 2023, ambdós inclosos.

Convocatòria d'ajuts a autònoms, pimes i micropimes amb motiu de la crisi causada per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Fons Diputació. Anualitat 2023

Finalitat:
La finalitat d'aquestes ajudes és protegir l'interès general, minimitzant l'impacte econòmic que la crisi esmentada està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Torrevella en el context de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, com a mesura d'injecció econòmica per contrarestar els efectes que les pimes estan patint per la pujada indiscriminada
dels preus, els costos d'explotació i els tipus d'interès, de manera que se'n preservi la continuïtat una vegada es normalitzi aquesta situació.

Objecte:
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que la crisi actual, sorgida per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats municipi de Torrevella.

La subvenció a rebre es considera “ex post” ja que es lliuren fons al beneficiari en atenció a una activitat subvencionable ja realitzada i una subvenció “post pagable” ja que s'abona després de pagar el beneficiari l'activitat subvencionable.

Crèdit pressupostari:
La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 694.387,00€, fons procedents íntegrament (100%) de l'Excma. Diputació Provincial dAlacant.

Quantia de les ajudes:
La subvenció màxima a percebre podrà assolir els 8.000,00€ per sol·licitant, sempre amb la limitació del crèdit pressupostari consignat.

La quantia de la subvenció en cap cas no podrà excedir limport total de la despesa subvencionable correctament justificada pel beneficiari.

En cas que el crèdit disponible, atenent el nombre de sol·licituds aprovades que compleixin els requisits necessaris per accedir a la condició de beneficiaris, no sigui suficient per atendre-les a totes, es procedirà a aplicar una reducció proporcional de la quantitat de totes i cadascun dels ajuts individuals concedits, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 22.1. in fine de la LGS.

Termini de presentació:
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

La sol·licitud es realitzarà únicament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrevieja, emplenant els formularis de sol·licitud i adjuntant la documentació requerida.

Es prega als interessats llegir detingudament les bases per determinar els annexos i una altra documentació que s'hagi d'acompanyar amb la instància.

Bases i convocatòria d'ajuts per oferir solució habitacional a les persones víctimes de violència, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

Primer. Beneficiaris
Seran beneficiaris/àries d'aquestes ajudes les persones físiques que compleixin els següents requisits:
a) Estar empadronats al municipi de Torrevella.
b) Ser persones víctimes de violència de gènere, que hagin patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
A aquests efectes, es consideraran persones especialment vulnerables aquelles que tinguin aquesta consideració segons valoració emesa pels serveis socials datenció primària de lajuntament en què satenguin i valorin les circumstàncies personals que aconsellin la concessió de lajuda, com ara persones amb problemes de salut mental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d'edat avançada, persones exrecluses, sol·licitants d'asil, persones migrants vulnerables i altres situacions similars.
c) l'habitatge arrendat o l'immoble objecte de l'ajut ha de constituir la residència habitual de la persona perceptora de l'ajut.
d) En el supòsit d'arrendament, la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguin el domicili habitual a l'habitatge arrendat no ha de tenir parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tingui la condició d'arrendadora de l'habitatge , llevat de situacions excepcionals justificades pels serveis socials. Tampoc no podrà ser persona arrendatària ser sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.
e) No poden ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposin d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguin ocupar després de l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o el desnonament de l'habitatge habitual o la consideració especialment vulnerable i l'ocupació dels quals sigui compatible amb aquestes situacions.
f) No disposar dingressos bruts superiors a limport brut de lIPREM calculat en 12 mensualitats, renda per càpita.

Segon. Objecte.
L'objecte de la present convocatòria establir les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió dels ajuts destinats a facilitar una solució habitacional a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones que hagin patit desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar ia altres persones especialment vulnerables residents al Municipi de Torrevella.

Tercer. Bases reguladores.
Bases i convocatòria d'ajuts per oferir solució habitacional a les persones víctimes de violència, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
https://torrevieja.es/ca

Cambra. Quantia
La quantia de lajuda estarà en funció del nombre de membres de la unitat familiar, la problemàtica plantejada i el nivell dingressos econòmics, dacord amb els criteris disposats en les bases reguladores.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació d'aquestes ajudes estarà obert mentre hi hagi consignació pressupostària i com a màxim fins que finalitzi el període màxim justificable.

Sisè. Altres dades.
Les ajudes referides a l'apartat anterior es concediran per un termini màxim de dotze mesos, sempre que es mantinguin les condicions del seu atorgament i existeixi consignació pressupostària i podran ser aplicables amb caràcter retroactiu a les despeses meritades durant el període comprès entre l'1 de gener del 2021 i el 31 de març del 2022.

TALLER OCUPACIÓ VIDES DE LA MATA III. Procés selecció personal directiu, docent i alumnat

El projecte de TALLER D'OCUPACIÓ "VIUS DE LA MATA III" que presenta l'Ajuntament de Torrevella proposa una acció formativa que té la cultura com a eix dinamitzador de la lluita contra la discriminació i comptarà amb la impartició de dos certificats de professionalitat:

  • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGC0408).
  • Activitats administratives en relació amb el client (ADGG0208).

Aquests programes es configuren com a programes per a dones d'ocupació i formació que promoguts principalment per entitats locals tenen com a objectiu incrementar l'ocupabilitat de persones aturades o amb ocupació precària registrades als serveis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació, amb la finalitat de facilitar-ne la inserció. laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interès social, primant-se aquells projectes de caràcter innovador tenint en compte la seva incidència en nous jaciments de ocupació.

Les accions del programa són susceptibles de ser cofinançades pel Fons Social Europeu.

La participació es formalitzarà a través de SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament de Torrevella mitjançant Instància General Es prega als interessats llegir detingudament les bases per determinar els annexos i una altra documentació que s'hagi d'acompanyar amb la instància.

El termini de presentació de les sol·licituds per a la selecció de personal directiu i docent començarà el proper 2 d'octubre del 2023 al 6 d'octubre del 2023, ambdós inclosos.