Ajudes i Subvencions

Ajuts a joves estudiants universitaris, curs 2022/2023

Objecte:
Les presents Bases tenen per objecte regular el procediment de concessió d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, per finançar les despeses corrents de matrícula, llibres de text i transport per al curs 2022/2023 dels estudiants que reuneixin les condicions assenyalades a la Base Cinquena.

Requisits:
Podran sol·licitar aquests ajuts qualsevol veí/a de Torrevella, que tingui una edat màxima de 35 anys complerts i que estigui cursant estudis d'algun dels ensenyaments del sistema universitari espanyol adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, o equivalents, i estudis de Màster oficial.

La resta dels requisits que han de complir els/les beneficiaris/àries s'estableixen a la Base Cinquena de la convocatòria.

Quantia:
Lajuda màxima a concedir serà de fins a 1.500€.

La quantia assenyalada correspon a la quantitat màxima que es podrà abonar al beneficiari amb la justificació prèvia de la despesa realitzada. En cap cas limport de les ajudes podrà ser superior a limport de les despeses justificades pels beneficiaris.

Termini de presentació:
El termini de presentació de les sol·licituds dajuts serà de 20 dies hàbils comptat a partir de la seva obertura. L'obertura del termini esmentat es produirà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria al BOP.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds es presentaran presencialment al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella o per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrevella, en atenció al dret que ostenten les persones físiques a relacionar-se amb l'administració de la manera que desitgin (format electrònic o paper, segons les preferències).

Documentació a presentar amb la sol·licitud:
La sol·licitud s'acompanyarà amb la documentació que s'indica a la Base Desena de la convocatòria.

Consulta les bases i la resta de requisits de la convocatòria.

Subvencions a AMPAS del municipi de Torrevella. Curs 2022/2023

Lobjecte de les presents bases és la regulació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, per part de lAjuntament de Torrevella, destinada a les AMPAS del municipi de Torrevella. El suport a lactivitat de les AMPAS pretén incidir en el foment de la seva intervenció en làmbit educatiu i, de manera rellevant, en la formació integral de lalumnat i, per tant, en el seu èxit escolar.

Finalitat:
Els objectius daquesta subvenció són:
-Fomentar la participació de les associacions de mares i pares de l'alumnat, en endavant AMPAS, de manera que promoguin, organitzin i desenvolupin activitats extraescolars variades que redundin en la millora de la qualitat educativa dels menors.
-Promoure als centres d'Educació Primària i Secundària de Torrevella activitats que des de l'oci i el lleure, treballin l'educació en valors de tolerància, respecte, solidaritat, convivència i coresponsabilitat familiar, i afavoreixin un desenvolupament adequat dels infants i adolescents.
-Rentabilitzar l'ús i el gaudi dels espais escolars com a recurs alternatiu fora de l'horari lectiu.

Requisits:
Podran optar a ser beneficiaris de les subvencions que s'estableixen a la present convocatòria les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes i les Delegacions Locals de les Federacions Provincials d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (amb seu a Torrevella), dels centres públics i/o concertats d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària del municipi de Torrevella, que hagin desenvolupat activitats, cursos, tallers, esdeveniments o jornades previstes en aquestes bases, i compleixin els requisits següents:

A) Estar legalment constituïdes.
B) Comptar amb seu, domicili social o delegació a Torrevella.
C) Figurar inscrites al Registre Municipal d'Associacions i Altres Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Torrevella, estant al dia de les obligacions inherents a això, a data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP d'Alacant (la comprovació d'aquest requisit es realitzarà dofici).
D) Haver realitzat activitats, cursos, tallers, esdeveniments o jornades de les previstes en aquestes bases i dins del període d'execució establert a la Base cinquena, contribuint i ajudant els infants d'Educació Infantil i Primària i els joves d'Educació Secundària de la localitat a créixer com a persones dins de la seva etapa educativa tan fonamental.
E) Estar al corrent, en el cas dhaver rebut subvencions de lAjuntament de Torrevella amb anterioritat, en el compliment de les obligacions contretes per tal concessió, així com del reintegrament de subvencions, segons el que estableix larticle 6, lletra q) de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrevella. Aquest extrem sacreditarà mitjançant declaració responsable del beneficiari, inclosa a lAnnex I de sol· licitud.
F) No estar sotmesos a cap de les causes de prohibició contingudes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. Lacreditació daquest extrem es realitzarà mitjançant declaració responsable del beneficiari, inclosa a lAnnex I de sol· licitud.
G)
Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa el període de termini de pagament voluntari dels quals hagi vençut amb l'Ajuntament de Torrevella, d'acord amb el que estableix l'article 6 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrevella.

Quantia:
La subvenció màxima que cal concedir és de 1.500 euros.

Activitats subvencionables i període d'execució:
Podran ser objecte de les subvencions contingudes a la present convocatòria, les actuacions organitzades per les AMPAS que s'hagueren realitzat entre l'1 de setembre de 2022 i el 30 de juny de 2023 i tinguin relació amb el següent:
-Activitats, cursos, tallers i jornades que fomentin laprenentatge de llengües, música, dansa, expressió corporal, tradicions i pintura.
-Activitats, cursos, tallers i jornades que fomentin valors com la igualtat de gènere, la solidaritat, la igualtat doportunitats, el civisme, leducació vial i/o el respecte al medi ambient.
-Activitats, tallers i jornades que fomentin l'esport, el lleure exterior i/o els hàbits de vida sana.
-Actuacions dinformació i formació per a les famílies.

La tramitació es farà per mitjans electrònics. Es crearà un tràmit específic a la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrevella .

CONSULTA TOTS ELS REQUISITS I BASES AQUÍ

Subvencions a associacions integrades a l'àrea de PCIU per a projectes duts a terme el 2022

Objecte:

La present convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per finançar projectes i activitats realitzats durant el passat exercici 2022 per les associacions i entitats que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Associacions i Altres Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Torrevella, dins l'àmbit de Participació Ciutadana, per a la promoció de la participació ciutadana, així com d'actuacions que propiciïn la convivència i la integració dels ciutadans a la vida sociocultural de la població, així com col·laborar en les despeses de funcionament de les dites entitats.

Requisits:

Per poder concórrer a la convocatòria de subvencions, les Associacions i altres Entitats han de complir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes.
b) Comptar amb seu, domicili social o delegació a Torrevella.
c) Estar inscrites al Registre Municipal d'Associacions i Altres Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Torrevella a la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP. Aquest requisit es comprovarà dofici per part de làrea de Participació Ciutadana.
d) Haver realitzat activitats o actuacions a l'anualitat 2022 compreses a l'objecte d'aquesta convocatòria contribuint així a afavorir la integració i participació ciutadana, l'enfortiment i cohesió del teixit social, l'associacionisme veïnal al nostre municipi, la dinamització de la vida col·lectiva de la ciutat i la relació entre veïns, etc...
e) Estar al corrent, en cas d'haver rebut subvencions de la Corporació Municipal amb anterioritat, en el compliment de les obligacions contretes per aquesta concessió, així com del reintegrament de subvencions, segons el que estableix l'art. 6, lletra q) de lOrdenança General de subvencions de lAjuntament de Torrevella. Aquest extrem sacreditarà mitjançant declaració responsable del beneficiari.
f) No estar sotmés a cap de les causes de prohibició contingudes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. L'acreditació de no estar sotmesos a les prohibicions referides en aquest article es durà a terme mitjançant declaració responsable.
g) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa el període de termini de pagament voluntari dels quals hagi vençut amb l'Ajuntament de Torrevella.

Beneficiaris:

Tindran la consideració de beneficiaris les Associacions i Entitats que hagin realitzat qualsevol de les activitats o actuacions compreses a fi d'aquesta convocatòria.

Quantia:

La subvenció màxima a concedir per Associació és de 6.000€.

Despeses subvencionables:

Es consideraran despeses subvencionables aquelles despeses corrents necessàries, directament relacionades amb el desenvolupament i execució de les actuacions i activitats integrants del projecte, i hagin estat realitzades durant l'any 2022 i pagades fins al 31 de desembre del dit any que s'especifiquen a les bases de la convocatòria.

Lloc i termini de presentació de les sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació al BOP.

CONSULTA LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA AQUÍ

Bases i convocatòria d'ajuts per oferir solució habitacional a les persones víctimes de violència, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

Primer. Beneficiaris
Seran beneficiaris/àries d'aquestes ajudes les persones físiques que compleixin els següents requisits:
a) Estar empadronats al municipi de Torrevella.
b) Ser persones víctimes de violència de gènere, que hagin patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
A aquests efectes, es consideraran persones especialment vulnerables aquelles que tinguin aquesta consideració segons valoració emesa pels serveis socials datenció primària de lajuntament en què satenguin i valorin les circumstàncies personals que aconsellin la concessió de lajuda, com ara persones amb problemes de salut mental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d'edat avançada, persones exrecluses, sol·licitants d'asil, persones migrants vulnerables i altres situacions similars.
c) l'habitatge arrendat o l'immoble objecte de l'ajut ha de constituir la residència habitual de la persona perceptora de l'ajut.
d) En el supòsit d'arrendament, la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguin el domicili habitual a l'habitatge arrendat no ha de tenir parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tingui la condició d'arrendadora de l'habitatge , llevat de situacions excepcionals justificades pels serveis socials. Tampoc no podrà ser persona arrendatària ser sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.
e) No poden ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposin d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguin ocupar després de l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o el desnonament de l'habitatge habitual o la consideració especialment vulnerable i l'ocupació dels quals sigui compatible amb aquestes situacions.
f) No disposar dingressos bruts superiors a limport brut de lIPREM calculat en 12 mensualitats, renda per càpita.

Segon. Objecte.
L'objecte de la present convocatòria establir les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió dels ajuts destinats a facilitar una solució habitacional a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones que hagin patit desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar ia altres persones especialment vulnerables residents al Municipi de Torrevella.

Tercer. Bases reguladores.
Bases i convocatòria d'ajuts per oferir solució habitacional a les persones víctimes de violència, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
https://torrevieja.es/ca

Cambra. Quantia
La quantia de lajuda estarà en funció del nombre de membres de la unitat familiar, la problemàtica plantejada i el nivell dingressos econòmics, dacord amb els criteris disposats en les bases reguladores.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació d'aquestes ajudes estarà obert mentre hi hagi consignació pressupostària i com a màxim fins que finalitzi el període màxim justificable.

Sisè. Altres dades.
Les ajudes referides a l'apartat anterior es concediran per un termini màxim de dotze mesos, sempre que es mantinguin les condicions del seu atorgament i existeixi consignació pressupostària i podran ser aplicables amb caràcter retroactiu a les despeses meritades durant el període comprès entre l'1 de gener del 2021 i el 31 de març del 2022.