Ajudes i Subvencions

L'Ajuntament de Torrevella concedeix a l'associació APANEE una subvenció nominativa per import de 69.929,27 euros

Amb data 18 de novembre del 2022, la Junta de Govern Local de l'Excm. Ajuntament de Torrevella ha disposat la concessió d'una subvenció directa, de caràcter nominativa, a l'ASSOCIACIÓ DE PARES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (APANEE) per a l'impuls d'un projecte que té com a objectiu general promoure el desenvolupament personal i un estil de vida independent de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual a través de la col·laboració en la reforma, adaptació i equipament de l'espai físic (local) on s'ubica el Centre Ocupacional i Escola d'Autonomia Apanee per import de 69.929,27 euros.

TALLER D'OCUPACIÓ "LA BELLA LOLA"

El projecte de TALLER D'OCUPACIÓ LA BELLA LOLA que presenta l' Ajuntament de Torrevella proposa una acció formativa que té la cultura com a eix dinamitzador de la lluita contra la discriminació i comptarà amb la impartició de dos certificats de professionalitat:

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGC0408).
Activitats administratives en relació amb el client (ADGG0208).

Aquests programes es configuren com a programes per a dones d'ocupació i formació que promoguts principalment per entitats locals tenen com a objectiu incrementar l'ocupabilitat de persones aturades o amb ocupació precària registrades als serveis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació, amb la finalitat de facilitar-ne la inserció. laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interès social, primant-se aquells projectes de caràcter innovador tenint en compte la seva incidència en nous jaciments de ocupació.

Les accions del programa són susceptibles de ser cofinançades pel Fons Social Europeu.

La participació es formalitzarà a través de SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament de Torrevella mitjançant Instància General. Es prega als interessats llegir detingudament les bases per determinar els annexos i una altra documentació que s'hagi d'acompanyar amb la instància.

El termini de presentació de les sol·licituds per a la selecció de personal directiu i docent començarà el proper 14 fins al 18 de novembre, ambdós inclosos.

CONCESSIÓ DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ D'ALACANT D'UN AJUT PER AL TRACTAMENT CONTROL DE DÍPTERS 2022

Mitjançant una resolució de la Junta de Govern de l'Excma. Diputación Provincial d'Alacant, en Sessió Ordinària celebrada amb data 25 de juliol de 2022, en virtut de les facultats que li van ser delegades per Resolució de l'Il·lm. Sr. Sr. President número 1.391, de data 20 d'abril del 2020 (BOP núm. 78 de 27 d'abril de 2020), en relació amb la número 2.946, de data 24 de juliol de 2019 (BOP núm. 145, d'1 d'agost de 2019), va adoptar la resolució que a continuació es publica a l'efecte del que disposa l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

[…]

Segon.- Concedir subvenció dinerària a les entitats locals que a continuació es relacionen per als tractaments de control de dípters (línia de subvenció 2), pels imports que es detallen:

[…]

MUNICIPI

PUNTUACIÓ

PRESSUPOST APORTAT PER L'AJTE

%

TOTAL (€)

TORREVELLA

16

21.490,86

39,87

8.568,64

Acta per a la constitució de la comissió de selecció i aprovació de bases per a la selecció del personal i alumnat del "TALLER D'OCUPACIÓ VIDES DE LA MATA II".

Es publica Acta per a la constitució de la comissió de selecció i aprovació de bases per a la selecció del personal i alumnat del "TALLER D'OCUPACIÓ VIDES DE LA MATA II".
Es publica també les bases reguladores que regeixen el procés de selecció per a la cobertura temporal de les places de personal directiu, docent i auxiliar administratiu, i les bases per a la selecció de l'alumnat/treballador.
El termini de presentació de les sol·licituds de Personal Directiu i Docents serà des del 14 de setembre al 20 de setembre del 2022.

Concessió de lExcma. Diputació d'Alacant d'una Ajuda per a l'adquisició de trofeus i medalles anualitat 2022

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant, mitjançant decret del Sr. Diputat d'Esports núm. 2254, de data 31 de maig de 2022 va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Torrevella per import de 2.300,00 euros per a l'adquisició de trofeus i medalles de diverses activitats esportives, segons la convocatòria publicada al BOP Alacant número 42, de 2 de març de 2022

La resolució ha estat publicada al BOP Alacant núm. 109 de 9 de juny de 2022.

Nova línia d'ajuts a pimes, micropimes i autònoms per minimitzar l'impacte econòmic i social per l'actual crisi energètica

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP, publicació que es preveu per a la quarta setmana del mes de setembre (del 19 al 23 de setembre).

El regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Torrevella, Domingo Paredes, informa que, ben aviat, s'engegarà una nova línia d'ajudes a pimes, micropimes i autònoms, per tal de minimitzar l'impacte econòmic i social que aquesta inesperada crisi energètica està suposant sobre aquests col·lectius.

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 313.716,00€ , fons procedents íntegrament (100%) de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, en virtut de l'ajut econòmic concedit a aquest Ajuntament en forma de subvenció directa.

En la línia esmentada seran subvencionables fins a un 50% els conceptes de despesa corrent de llum, gas i combustible, abonats en els períodes següents:

  • Energia elèctrica. En període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022.
  • Gas. En període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022.
  • Carburants. En període comprès entre l'1 de gener del 2022 i el 30 de juny del 2022.

Les despeses s'han de justificar mitjançant factures o documents de valor probatori equivalents al trànsit mercantil i amb l'acreditació del pagament.

Aquests ajuts es concediran de forma directa per concórrer raons d'interès públic, econòmic i social, atès la situació inesperada de crisi energètica en què ens trobem, sent admeses aquelles sol·licituds que reuneixin la totalitat de requisits i documentació requerida a la convocatòria.

L'ajut màxim a percebre podrà assolir la quantia de 4.000 euros per sol·licitant. No obstant això, en el cas que el crèdit disponible, atenent el nombre de sol·licituds aprovades que compleixin els requisits necessaris per accedir a la condició de beneficiaris, no sigui suficient per atendre-les a totes, es procedirà a aplicar una reducció proporcional de la quantitat de totes i cadascuna de les ajudes individuals concedides.

Els beneficiaris només podran presentar una única sol·licitud a l'entitat local on radiqui el domicili fiscal.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP), publicació que es preveu per a la quarta setmana del mes de setembre (del 19 al 23 de setembre).

Finalment, informar que no podran concórrer a aquesta convocatòria les pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals que, a l'empara de les convocatòries realitzades per aquest Ajuntament amb fons exclusius de la Diputació Provincial d'Alacant i amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que el COVID-19, està suposant sobre aquests col·lectius, hagin sol·licitat ajut per a despeses de contractes de subministrament d'energia per al mateix període subvencionable recollit en aquest programa.

BASES BEQUES ESPORTISTES LOCALS ANUALITAT 2022

Mitjançant el Decret del Regidor Delegat d'Economia i Hisenda de data 25 d'agost de 2022, es van aprovar la bases de subvencions d'esportistes locals anualitat 2022 i el 5 de setembre s'ha publicat l'extracte de la convocatòria al BOP Alacant.

Objecte i finalitat:

  1. L'objecte de la present convocatòria és impulsar i incentivar la participació dels esportistes locals en competicions federades durant la temporada 2021/2022 o anualitat 2022, que correspon al període des de l'1 de setembre del 2021 al 31 d'agost del 2022, i que hi hagi destacat als diferents campionats organitzats per les federacions corresponents.

  1. La finalitat d'aquestes bases és fomentar la dedicació que requereix l'esport de competició, facilitar la permanència dels esportistes als clubs de la localitat, i coadjuvar en la formació i preparació dels esportistes de Torrevella.

Termini d'inscripció:

Des del 6 de setembre al 19 de setembre a la Seu Electrònica amb certificat digital oa les oficines de registre de l'Ajuntament a la Plaça de la Constitució 2 oa les oficines del Palau dels Esports.