Concursos i Premis

Bases concurs de Fotografia “El llegat de les nostres dones”

L'Ajuntament de Torrevella, a través del departament d'Igualtat, convoca un concurs de fotografia que té com a objectiu la promoció de la igualtat entre dones i homes, posar en valor el paper de la dona , la seva lluita i avenços aconseguits en la conquesta de drets, en benefici d'una societat igualitària, fomentant la participació social de la població del municipi .

La presentació d'obres començarà el dia de la publicació de les presents bases a la web municipal i finalitzarà el 20 de febrer del present any 2024.

Concurs Premi Joves Emprenedors 2023, Edició XIV.

La Regidoria de Foment, Ocupació i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Torrevella convoca la tretzena edició dels Premis Joves Emprenedors de Torrevella 2023.
Atès que un dels objectius de les administracions públiques dins de les seves polítiques actives d'ocupació és promocionar i crear un marc adequat per a la creació de noves empreses alhora que disminuir les taxes de desocupació, iniciatives com aquesta són absolutament necessàries per incentivar a els nostres joves emprenedors.

La convocatòria dels premis té com a objectius concrets: promoure l'emprenedoria entre la societat torrevellina; impulsar leconomia cooperativa i social; afavorir el reconeixement social dels emprenedors; fomentar una imatge positiva de l'empresari com a generador de riquesa i ocupació; fomentar la innovació com a estratègia competitiva de l'empresa, així com la creació d'empreses i serveis relacionats amb el sector turístic, el comerç local, les noves tecnologies, la conservació i la rehabilitació d'edificis, medi ambient, esport, lleure i temps lliure; premiar les persones amb iniciativa emprenedora que han posat en marxa un nou negoci; i facilitar suport i suport als emprenedors que han iniciat la seva activitat empresarial, de manera que serveixi d'estímul per crear noves empreses i nous llocs de treball en l'àmbit de l'economia del municipi de Torrevella.

L'objecte de les presents Bases és establir les normes que hauran de regir el XIV CONCURS PREMI JOVES EMPRENEDORS 2023 , que convoca l'Excm. Ajuntament de Torrevella a través de la seua Regidoria Delegada de Foment, Ocupació i Desenvolupament Local en règim de concurrència competitiva.

Els premis i els imports que recull la convocatòria són considerables. S'estableixen els següents premis i imports:

  • Primer premi: 7.000 euros
  • Segon premi: 3.500 euros
  • Tercer premi: 1.500 euros.

Podran participar en aquest concurs les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que compleixin els següents requisits:

En el cas de les persones físiques (empresari individual i emprenedor de
responsabilitat limitada):
- Estar empadronades al municipi de Torrevella.
- Tenir un màxim de 35 anys a data 18 de setembre de 2023 (data en què finalitza el termini de presentació a aquest concurs).

En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre:
- Tenir el domicili fiscal i social al municipi de Torrevella.
- Almenys, la meitat de les persones que la constitueixen han de tenir un màxim de 35 anys a data 18 de setembre de 2023 (data en què
finalitza el termini de presentació a aquest concurs), i són aquestes les que estiguin en possessió almenys del 51% del capital social de l'empresa.

Podran presentar-se projectes, entesos aquests com a empreses que estiguin legalment constituïdes entre el 01/09/2022 i el 31/08/2023.

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà l'endemà de la publicació al BOP d'Alacant de l'extracte de la convocatòria del concurs Premi Joves Emprenedors 2023 i acabarà el dia 18 de setembre de 2023.

La sol·licitud de participació juntament amb la resta de documentació es presentarà per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrevella.

Premis Excel·lència Acadèmica "Ciutat Torrevella" II Edició. Estudis de Grau Universitari, Estudis Superiors d'Ensenyaments Artístics i FP Grau Superior. Curs 2021/2022.

Objecte

L'objecte de les Bases és convocar els premis a l'excel·lència acadèmica Ciutat de Torrevella, II Edició, dels estudiants que hagin conclòs els seus estudis conduents a un títol de grau universitari oficial, títol superior d'ensenyaments artístics oficial o títol formació professional de grau superior oficial en centres espanyols el curs 2021/2022 i reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.

Finalitat

Els premis a l'excel·lència acadèmica "Ciutat de Torrevella" tenen com a finalitat distingir els/les estudiants que hagin finalitzat amb eficiència i brillantor els seus estudis de grau universitari, estudis superiors d'ensenyaments artístics o de formació professional de grau superior amb un reconeixement oficial que alhora comporti una assignació econòmica.

Quantia

Nivell d´estudis Premi
FP de Grau Superior 1.000€
Estudis de Grau Universitari 1.400€
Estudis superiors (títol superior) d'ensenyaments artístics 1.400€

* A tots els premis superiors a 300,00€ se'ls aplicaran les retencions legals vigents en el moment de la realització del pagament.

Consulta les Bases i requisits de la convocatòria a Arxius.

Premis Excel·lència Acadèmica "Ciutat Torrevella" II Edició. Estudis d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i FP Grau Mitjà. Curs 2021/2022.

Objecte

L'objecte de les Bases és convocar els premis a l'excel·lència acadèmica Ciutat de Torrevella de l'alumnat que va finalitzar el curs acadèmic 2021/2022, els cicles d'Educació Primària, ESO, Batxillerat i FP Grau Mitjà, en un centre públic (o concertat) de la localitat.

Finalitat

Els premis tenen com a finalitat el reconeixement d'aquells alumnes que hagin destacat pel seu esforç i excel·lència dels seus resultats acadèmics a l'etapa d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria Batxiller i Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Mitjà.

Quantia

Cicle Educatiu Premi
Educació Primària 150 €
Educació Secundària Obligatòria 300 €
Cicle Formatiu Formació Professional Grau Mitjà 450€
Batxillerat 700€

* A tots els premis superiors a 300,00 € se'ls aplicaran les retencions legals vigents en el moment de la realització del pagament.

Consulta les Bases i requisits de la convocatòria a Arxius.

PREMIS A L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA “CIUTAT DE TORREVELLA”. I EDICIÓ. ESTUDIS DE GRAU UNIVERSITARIS, ESTUDIS SUPERIORS D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (TÍTOL SUPERIOR) I FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR. CURS ACADÈMIC 2020-2021.

Convocatòria dels premis a l'excel·lència acadèmica Ciutat de Torrevieja, I Edició, dels estudiants que hagin conclòs els seus estudis conduents a un títol de grau universitari oficial, títol superior d'ensenyaments artístics oficial o títol de formació professional de grau superior oficial a centres espanyols el curs acadèmic 2020-2021 i reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.

PREMIS A L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA “CIUTAT DE TORREVELLA” I EDICIÓ. ESTUDIS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA, EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ. CURS ACADÈMIC 2020/2021.

Convocatòria dels premis a l'excel·lència acadèmica Ciutat de Torrevella de l'alumnat de 6è d'Educació Primària, 4t d'Educació Secundària Obligatòria, 2n de Batxiller, en qualsevol de les seves modalitats, i 2n curs de Formació Professional de Grau Mitjà que hagin finalitzat els esmentats estudis durant el curs acadèmic 2020/2021 en un centre públic (o concertat) educatiu de la localitat

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS “PREMIS JOVES EMPRENEDORS 2022”. XIII Edició

La convocatòria dels premis té uns objectius concrets: promoure l'emprenedoria entre la societat torrevellina; afavorir el reconeixement social dels emprenedors; fomentar una imatge positiva de l'empresari com a generador de riquesa i ocupació; fomentar la innovació com a estratègia competitiva de l'empresa, així com la creació d'empreses i serveis relacionats amb el sector turístic, el comerç local, les noves tecnologies, la conservació i la rehabilitació d'edificis, el medi ambient, l'esport, el lleure i el temps lliure; premiar les persones amb iniciativa emprenedora que han posat en marxa un nou negoci; i facilitar suport i suport als emprenedors que han iniciat la seva activitat empresarial, de manera que serveixi d'estímul per a la creació de noves empreses i nous llocs de treball en l'àmbit de l'economia del municipi de Torrevieja.

XVIII CONCURS "ESCAPARATISME NADALENC"

Extracte del Decret del Regidor d'Economia i Hisenda, de data 29 de novembre de 2021, pel qual s'aproven les bases que regulen el “XVIII Concurs aparadorisme nadalenc”.

PENDENT D'OBERTURA DE TERMINI.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la web municipal

https://torrevieja.es/es/ayuntamiento/ayudas-subvenciones

Primer. Participants:

Podran participar tots els petits i mitjans comerços, amb almenys un establiments comercial fix, ubicat al terme municipal de Torrevella, que engalanin un aparador o façana amb motius nadalencs.

Segon. Objectiu:

Amb la convocatòria d'aquest concurs es pretén afavorir les inversions dels comerciants de Torrevella a l'estètica i la imatge dels seus comerços, i per tant la millora de la qualitat visual dels mateixos i de la ciutat de Torrevella durant la temporada nadalenca.

Tercer. Bases reguladores:

Decret del Regidor d'Economia i Hisenda de data 29 de novembre del 2021.

Cambra. Quantia Imports:

Els premis consistiran en:

Primer premi de 1.000 euros.

Segon premi de 800 Euros.

Tercer premi 500 Euros.

7 Accèssit de 200 Euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'obre al dia següent de la publicació de l'extracte de les bases al Butlletí Oficial de la Província d'aquesta convocatòria de Concurs. Igualment es publicaran aquestes bases al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrevieja ia la pàgina web municipal. Finalitzarà el dia 13 de desembre de 2021.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament, o en la forma que determina l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A la instància adreçada a l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrevella, en què constaran les següents dades del comerç:

Nom de lestabliment. C.I.F./D.N.I., nom del titular. Adreça de l'establiment, telèfon i correu electrònic.

Ajuntament, TORREVELLA, 29 DE NOVEMBRE DE 2021 REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA, DIUMENGE PARETES IBÁÑEZ