Concurs Premi Joves Emprenedors 2023, Edició XIV.

12.07.2023
PEMIOS JOVENES EMPRENDEDORES

La Regidoria de Foment, Ocupació i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Torrevella convoca la tretzena edició dels Premis Joves Emprenedors de Torrevella 2023.
Atès que un dels objectius de les administracions públiques dins de les seves polítiques actives d'ocupació és promocionar i crear un marc adequat per a la creació de noves empreses alhora que disminuir les taxes de desocupació, iniciatives com aquesta són absolutament necessàries per incentivar a els nostres joves emprenedors.

La convocatòria dels premis té com a objectius concrets: promoure l'emprenedoria entre la societat torrevellina; impulsar leconomia cooperativa i social; afavorir el reconeixement social dels emprenedors; fomentar una imatge positiva de l'empresari com a generador de riquesa i ocupació; fomentar la innovació com a estratègia competitiva de l'empresa, així com la creació d'empreses i serveis relacionats amb el sector turístic, el comerç local, les noves tecnologies, la conservació i la rehabilitació d'edificis, medi ambient, esport, lleure i temps lliure; premiar les persones amb iniciativa emprenedora que han posat en marxa un nou negoci; i facilitar suport i suport als emprenedors que han iniciat la seva activitat empresarial, de manera que serveixi d'estímul per crear noves empreses i nous llocs de treball en l'àmbit de l'economia del municipi de Torrevella.

L'objecte de les presents Bases és establir les normes que hauran de regir el XIV CONCURS PREMI JOVES EMPRENEDORS 2023 , que convoca l'Excm. Ajuntament de Torrevella a través de la seua Regidoria Delegada de Foment, Ocupació i Desenvolupament Local en règim de concurrència competitiva.

Els premis i els imports que recull la convocatòria són considerables. S'estableixen els següents premis i imports:

  • Primer premi: 7.000 euros
  • Segon premi: 3.500 euros
  • Tercer premi: 1.500 euros.

Podran participar en aquest concurs les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que compleixin els següents requisits:

En el cas de les persones físiques (empresari individual i emprenedor de
responsabilitat limitada):
- Estar empadronades al municipi de Torrevella.
- Tenir un màxim de 35 anys a data 18 de setembre de 2023 (data en què finalitza el termini de presentació a aquest concurs).

En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre:
- Tenir el domicili fiscal i social al municipi de Torrevella.
- Almenys, la meitat de les persones que la constitueixen han de tenir un màxim de 35 anys a data 18 de setembre de 2023 (data en què
finalitza el termini de presentació a aquest concurs), i són aquestes les que estiguin en possessió almenys del 51% del capital social de l'empresa.

Podran presentar-se projectes, entesos aquests com a empreses que estiguin legalment constituïdes entre el 01/09/2022 i el 31/08/2023.

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà l'endemà de la publicació al BOP d'Alacant de l'extracte de la convocatòria del concurs Premi Joves Emprenedors 2023 i acabarà el dia 18 de setembre de 2023.

La sol·licitud de participació juntament amb la resta de documentació es presentarà per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrevella.