Consulta Pública Prèvia

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen com a objectiu recollir les opinions de la ciutadania sobre els futurs textos de disposicions reglamentàries a través del portal web de l'Administració corresponent.

La consulta pública prèvia permetrà tenir en compte l'opinió dels destinataris de la futura norma fins i tot abans de projectar-se, quan totes les opcions de regulació estan obertes, el que implica reforçar, en bona mesura, la participació. A més, contribuirà a reduir la discrecionalitat administrativa en l'exercici de la potestat reglamentària.

Les qüestions sobre les que es pot emetre opinió i / o suggeriment són:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa reglamentària
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma reglamentària
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol i la data en què finalitza el termini de la consulta.

ORDENANÇA FISCAL I D'ÚS DEL RECINTE DE MERCATS PER ATRACCIONS DE FIRA

Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

EDICTE Planta d'emmagatzematge temporal i transferència d'algues i podes en àmbit del servei públic municipal de recollida de residus (Exposició al públic)

Com que és una activitat subjecta a avaluació d'impacte ambiental procedeix sotmetre l'expedient a informació pública per un termini no inferior a 20 dies perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els que ho considerin convenient, formulin les al·legacions que estimin oportunes segons la : Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D'EMERGÈNCIA DAVANT DEL RISC SÍSMIC I DEL PLA D'EMERGÈNCIA I SALVAMENT EN PLATGES, APROVATS A JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 DE FEBRER DE 2023

Sotmetre a informació pública, pel termini de 30 dies hàbils, segons s'estableix a l'art. 23 de la Llei 13/2010 de la Generalitat Valenciana, de 23 de novembre, de protecció civil i gestió d'emergències i en l'article 51 del Decret Legislatiu 1/2021 del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori Urbanisme, remetent-los al Butlletí Oficial de la Província, a un diari no oficial d'àmplia difusió a la localitat i publicant-se a la pàgina web de l'Ajuntament de Torrevella, durant el qual podran presentar-se tots els suggeriments, les al·legacions i els documents que s'estimin oportú.

Publicació d'enquesta de valoració del paisatge (20 dies hàbils)

La mercantil CORPORACIÓ ENERGÈTICA 1, SL, va obtenir d'aquest Ajuntament certificat de compatibilitat urbanística per a l'activitat “Hivernacle amb coberta solar fotovoltaica de 6mw”.

En el tràmit per a l'obtenció d'autorització administrativa prèvia i de construcció per a la instal·lació de producció d'energia elèctrica de 6.000 kW de potència instal·lada promoguda a ubicar al municipi de Torrevella, província d'Alacant, davant la CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, la mercantil interessada ha presentat “Carta d'obligatorietat de publicació per a participació pública”. En conseqüència, és procedent la publicació d'enquesta de valoració del paisatge sol·licitada per CORPORACIÓN ENERGÉTICA 1, SL

Els suggeriments i les aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del qüestionari al portal web de l'Ajuntament de Torrevella. Per a això, podrà descarregar i imprimir l'arxiu que s'adjunta per a emplenar-lo i presentar-lo a través d'algunes de les següents vies de participació:

a) Per mitjans electrònics a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrevella.

b) En mode presencial al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella.

A la instància de presentació del qüestionari emplenat s'haurà d'indicar el número d'expedient: 13815/2020

Procediment d'elaboració del Reglament Orgànic del Consell Municipal de Persones amb Diversitat Funcional de l'Ajuntament de Torrevieja

L'Ajuntament de Torrevella ha resolt construir una ciutat inclusiva, accessible i igualitària des de l'àmbit de les competències. Per això, i seguint la línia iniciada amb el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de Torrevella, cal procedir a redactar una norma orgànica que reguli la participació del col·lectiu de persones amb diversitat funcional de Torrevella en el marc d'un Consell Municipal que en determini el composició, funcions i organització, impulsant iniciatives que afectin la ciutadania en conjunt. Aquest Consell pretén donar un espai participatiu propi a les persones amb diversitat funcional així com a les seves famílies a través de les entitats que vetllen pels seus interessos a Torrevella.

Pla especial d'accessibilitat del municipi de Torrevella

L'objecte del pla és la definició, a escala municipal, de les actuacions necessàries per millorar l'accessibilitat tant de les vies públiques de la ciutat, com de l'accés als edificis públics i als elements de transport, segons aplicació de la normativa daccessibilitat vigent. La necessitat s'estableix a causa de l'estat actual de les vies públiques de la ciutat, les quals estan formades per voreres en mal estat i d'amplada inferior al que estableix la normativa d'accessibilitat vigent, així com la manca de passos de vianants i accessos a parades d'autobús accessibles

Consulta Pública per a elaboració projecto Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de Drets d'Examen i Participació en Processos Selectius (Art. 133.1 Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú).

Consulta Pública per a elaboració projecto Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de Drets d'Examen i Participació en Processos Selectius (Art. 133.1 Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú). El termini és de 20 dies hàbils, començant el 31 d'agost i acabant el 27 de setembre.