Consulta Pública Prèvia

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen com a objectiu recollir les opinions de la ciutadania sobre els futurs textos de disposicions reglamentàries a través del portal web de l'Administració corresponent.

La consulta pública prèvia permetrà tenir en compte l'opinió dels destinataris de la futura norma fins i tot abans de projectar-se, quan totes les opcions de regulació estan obertes, el que implica reforçar, en bona mesura, la participació. A més, contribuirà a reduir la discrecionalitat administrativa en l'exercici de la potestat reglamentària.

Les qüestions sobre les que es pot emetre opinió i / o suggeriment són:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa reglamentària
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma reglamentària
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol i la data en què finalitza el termini de la consulta.

Participació de la ciutadania en el procediment delaboració de reglament.

Participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració del reglament per a la nova regulació relativa a la creació i el funcionament de la Comissió Tècnica d'Intervenció Social, la Comissió Tècnica de valoració i seguiment de Prestacions Econòmiques i la Comissió Tècnica organitzativa.

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

En aplicació de l'article 133.1 de la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Regidoria de Benestar Social sotmet a consulta pública prèvia la pròxima elaboració d'un projecte de REGLAMENT PER A LA NOVA REGULACIÓ RELATIVA A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D'INTERVENCIÓ SOCIAL, LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ I SEGUIMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES I LA COMISSIÓ TÈCNICA ORGANITZATIVA .

D'acord amb la normativa aplicable es descriuen a la MEMÒRIA QUE S'ADJUNTA a continuació, els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries .

Els suggeriments i les aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta memòria al portal web de l'Ajuntament de Torrevella.

I a través d'algunes de les següents vies de participació:

a) Dirigides al següent correu electrònic: jnss@torrevieja.eu

b) Al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella

PLA LOCAL DE RESIDUS AJUNTAMENT DE TORREVELLA.

D'EXPEDIENT: 36890/2020

Data de publicació: 06/02/2024

Data de finalització del termini: 20 dies hàbils.

EDICTE

L'Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Torrevella, i per delegació, la Regidora-Delegada d'Aseo Urbà i Gestió de Residus, fa saber:

Per donar compliment a allò establert a l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Pla Local de Residus de l'Ajuntament de Torrevella s'ha de substanciar una consulta pública per demanar l'opinió dels subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança. Als efectes de facilitar la consulta pública prèvia a l'elaboració de la dita Ordenança, es publica Memòria tècnica sobre els enunciats que s'indiquen i que responen a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els suggeriments i les aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular mitjançant escrit dirigit al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella de forma presencial o mitjançant seu electrònica, amb referència al número d'expedient i assumpte que figuren a la capçalera, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació.

ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI AL TM DE TORREVELLA

D'EXPEDIENT: 7524/2024  

Data de publicació: 29/01/2024

Data de finalització del termini: 20 dies hàbils.

EDICTE

L'Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Torrevella, i per delegació, el Regidor-Delegat de Transports, fa saber:

Per donar compliment a allò establert a l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la “Ordenança reguladora del servei de taxi al terme municipal de Torrevella”, s'ha de substanciar una consulta pública per demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança.

A l'efecte de facilitar la consulta pública prèvia a l'elaboració de la dita Ordenança, es publica juntament amb aquest EDICTE, Memòria Tècnica sobre els enunciats que s'indiquen i que responen a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els suggeriments i les aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular mitjançant escrit dirigit al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella de forma presencial o mitjançant seu electrònica, amb referència al número d'expedient i assumpte que figuren a la capçalera, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació

CONTRATATACION DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ MITJANÇANT CONCESSIÓ DE SERVEIS”. APROVACIÓ D'ESTRUCTURA DE COSTOS

D'EXPEDIENT: 2976/2023

Data de publicació: 23/12/2023

Data de finalització del termini: 20 dies hàbils.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 12 de gener del 2024, sobre l'Afer: “Expd. 2976/2023. CONTRATATACION DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ MITJANÇANT CONCESSIÓ DE SERVEIS”. APROVACIÓ D'ESTRUCTURA DE COSTOS”, ha acordat el següent:

ACORD

1r.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Pablo Samper Hernández, com a Portaveu del Grup Municipal Sueña Torrevieja a l'Ajuntament de Torrevella, mitjançant registre d'entrada 2023-E-RE-92904, de data 27 de desembre de 2023, en allò relatiu a l'al·legació primera, relatiu a discrepàncies en els terminis de publicació de l'Estructura de Costos, aprovada inicialment per la Junta de Govern Local en data 10 de març de 2023, desestimant la resta d'al·legacions, tot això segons informe emès pel Sr. Enginyer de Camins, Canals i Ports municipal, D. Francisco Javier García Sánchez, amb data 9 de gener de 2024 (CSV:4S7T3R9AS43ZNDPEEQ2HQQR2J).

2º.- Publicar l'Estructura de Costos aprovada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada amb data 10 de març de 2023, per un termini de 20 dies hàbils , mitjançant anunci al tauler d'edictes municipal i al Butlletí Oficial de la província , i publicació de la proposta d'Estructura a la web municipal, amb caràcter previ a l'aprovació dels plecs i posterior remissió de la proposta de la dita estructura de costos a la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana per a l'informe.

La proposta d'Estructura de Costos podrà ser consultada pels ciutadans digitalment a la següent adreça web: https://torrevieja.es/es/ayuntamiento/consulta-publica-previa.

Així mateix, podran formular per escrit les al·legacions que estimin oportunes adreçades a l'Ajuntament de Torrevella que es podran presentar a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament; a l'Oficina de Registre Municipal, situat a Plaça de la Constitució, núm. 2, 03181 Torrevella, Alacant, o de qualsevol altra forma admesa per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

ORDENANÇA LAVABO URBÀ

D'EXPEDIENT: 80845/2023

Data de publicació: 22/12/2023

Data de finalització del termini: 15 dies hàbils.

EDICTE:

Sra. MARIA JOSE RUIZ EGEA, REGIDOR DELEGADA DE LAVABO URBÀ DE L'AJUNTAMENT DE TORREVELLA. FA SABER:

Que mitjançant proposta subscrita per mi, de data 2 d'octubre de 2023, s'ha iniciat tràmit per a la redacció i l'aprovació de l' ORDENANÇA DE LAVABO URBÀ , que té per objecte regular, dins l'àmbit de les competències municipals, les condicions a què cal regular el funcionament del servei de recollida de residus i neteja viària del terme municipal de Torrevella.

Vist que la tramitació d'aquesta s'ha d'adequar al que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el tenor del qual literal és el següent:

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

1.- […]

2.- Sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti els drets d'interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text al portal web corresponent, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte.”

Vist que el contingut de l'Ordenança s'ha inclòs a l'expedient mitjançant informe amb CSV: 7RL39NNXF49LL2KRAXNSKEEN2. També es publica l'Informe d'Impacte de Gènere, elaborat tal com indica la Llei 9/2003, del 2 d'abril, per a la igualtat entre homes i dones, amb CSV: 4HGNDAP4F3WCT537LS3SGXLH6, així com l'informe d'impacte normatiu, elaborat tal i com indica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb CSV: 7RGR7N2EEJEDXHTAFHXZQGCE5.

Per la present, ia fi de donar compliment a la normativa legal abans assenyalada, es procedeix a la publicació del contingut de la mateixa, tant al portal web de l'Ajuntament com al tauler d'anuncis electrònic del mateix, a fi de realitzar la consulta pública i rebre l'opinió dels subjectes i organitzacions que es puguin veure afectats, tot això per un termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació .

REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ.

D'EXPEDIENT: 88975/2023

Data de publicació: 22/12/2023

Data de finalització del termini: 15 dies hàbils.

EDICTE:

D. ANTONIO FRANCISCO VIDAL ARÉVALO, REGIDOR DELEGAT DE TRANSPORTS DE L'AJUNTAMENT DE TORREVELLA.

FA SABER: Que mitjançant proposta subscrita per mi, de data 2 de novembre de 2023, s'ha iniciat tràmit per a la redacció i aprovació del REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ DE TORREVELLA, que té per objecte regular, dins l'àmbit de les competències municipals, les condicions a les quals s'ha de regular el funcionament del servei de transport públic urbà de viatgers a Torrevella amb autobús.

Vist que la tramitació d'aquesta s'ha d'adequar al que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el tenor del qual literal és el següent:

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

1.- […]

2.- Sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti els drets d'interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text al portal web corresponent, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es veuen afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte.

” Vist que el contingut del Reglament s'ha inclòs a l'expedient mitjançant informe amb CSV: 7AZNXC6NQEJACTYT7NRMHP69A. També es publica l'Informe d'Impacte de Gènere, elaborat tal com indica la Llei 9/2003, del 2 d'abril, per a la igualtat entre homes i dones, amb CSV: 3YEE3FW44GCWM9AES2FRY5WPX, així com l'informe d'impacte normatiu, elaborat tal i com indica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb CSV: 3QECFDX9F9TND2HCPEZHSRJ2M.

Per la present, ia fi de donar compliment a la normativa legal abans assenyalada, es procedeix a la publicació del contingut de la mateixa, tant al portal web de l'Ajuntament com al tauler d'anuncis electrònic del mateix, a fi de realitzar la consulta pública i rebre l'opinió dels subjectes i organitzacions que es puguin veure afectats, tot això per un termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació .

PLA D'EMERGÈNCIA DAVANT DEL RISC HÍDRIC A TORREVELLA. INFORMACIÓ PÚBLICA

D'EXPEDIENT: 16329/2022

Data de publicació: 20/12/2023

Data de finalització del termini (20 dies hàbils): 22/01/2024

EDICTE

L'Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Torrevella, fa saber: Que amb data 18 de desembre de 2023, per Decret nº 2023-9367 (CSV: 3RCD94SPZXTGEYP3G65JJX25Z), sobre l'assumpte: “Expd. 2976/2023. Pla d'emergència davant del risc hídric a Torrevella” va resoldre el següent:

“…. 1. Ordenar l'exposició pública, per termini de 20 dies hàbils, del Pla d'Emergència davant del risc hídric a Torrevella, que trobareu a l'enllaç: https://cloud.torrevieja.eu:8443/s/6mXjG7GaApynD6S: PAMIN_TRV2023 ( part pública). Pla d'Actuació Municipal davant del Risc d'Inundacions de TORREVELLA. …”

El que es fa públic en compliment i conforme a allò establert a l'article 23 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, i article 7, lletra 3) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Enllaç:

https://cloud.torrevieja.eu:8443/s/6mXjG7GaApynD6S: PAMIN_TRV2023

D'EXPEDIENT: 99541 ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DELS PREUS DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE TORREVELLA.

Data de publicació: 14/12/2023

Data de finalització del termini (20 dies hàbils): 16/01/2024

Per donar compliment a allò establert a l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la “Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari dels preus del transport públic urbà de Torrevella”, s'ha de substanciar una consulta pública per demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança.

A l'efecte de facilitar la consulta pública prèvia a l'elaboració de la dita Ordenança, es publica juntament amb aquest EDICTE, Memòria Tècnica sobre els enunciats que s'indiquen i que responen a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els suggeriments i les aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular mitjançant escrit dirigit al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella de forma presencial o mitjançant seu electrònica, amb referència al número d'expedient i assumpte que figuren a la capçalera, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació.

"CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ MITJANÇANT CONCESSIÓ DE SERVEIS”. APROVACIÓ D'ESTRUCTURA DE COSTOS (Exposició pública)

Publicar l'Estructura de Costos aprovada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada amb data 10 de març de 2023, per un termini d'1 mes, mitjançant anunci al tauler d'edictes municipal i al Butlletí Oficial de la província, i publicació de la proposta d'Estructura a la web municipal, amb caràcter previ a l'aprovació dels plecs i posterior remissió de la proposta de la dita estructura de costos a la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana per a l'informe.

La proposta d'Estructura de Costos podrà ser consultada pels ciutadans digitalment a la següent adreça web: https://torrevieja.es/es/ayuntamiento/consulta-publica-previa

Així mateix, podran formular per escrit les al·legacions que estimin oportunes dirigides a l'Ajuntament de Torrevella que podran presentar-se a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament, situat a Plaça de la Constitució, núm. 2, 03181 Torrevella, Alacant, o de qualsevol altra forma admesa per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. ..·..”