Consulta Pública Prèvia

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen com a objectiu recollir les opinions de la ciutadania sobre els futurs textos de disposicions reglamentàries a través del portal web de l'Administració corresponent.

La consulta pública prèvia permetrà tenir en compte l'opinió dels destinataris de la futura norma fins i tot abans de projectar-se, quan totes les opcions de regulació estan obertes, el que implica reforçar, en bona mesura, la participació. A més, contribuirà a reduir la discrecionalitat administrativa en l'exercici de la potestat reglamentària.

Les qüestions sobre les que es pot emetre opinió i / o suggeriment són:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa reglamentària
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma reglamentària
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol i la data en què finalitza el termini de la consulta.

Consulta Pública per a elaboració projecto Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de Drets d'Examen i Participació en Processos Selectius (Art. 133.1 Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú).

Consulta Pública per a elaboració projecto Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de Drets d'Examen i Participació en Processos Selectius (Art. 133.1 Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú). El termini és de 20 dies hàbils, començant el 31 d'agost i acabant el 27 de setembre.

MEMORIA D'ACTUACIÓ PER A DELIMITACIÓ D'ENTORNS RESIDENCIALS DE REURBANITZACIÓ PROGRAMADA

MEMORIA D'ACTUACIÓ PER A DELIMITACIÓ D'ENTORNS RESIDENCIALS DE REURBANITZACIÓ PROGRAMADA.

Sotmetre a informació pública la memòria presentada en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament amb registre d'entrada núm. adjudicatària del present contracte segons acord de Junta de Govern Local de data 31 de març de 2022, durant el període d'1 mes, a través de la corresponent publicació a la seu electrònica de l'Ajuntament i al butlletí oficial de la província.

PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORREVELLA I DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES DE LA CIUTAT DE TORREVELLA.

En compliment de l'incís primer, apartat 1, de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pública, la Regidoria de Seguretat i Emergències sotmet a consulta pública la propera elaboració de:

1. UN PROJECTE DE REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORREVELLA.

2. L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES DE LA CIUTAT DE TORREVELLA.