Consulta Pública Prèvia

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen com a objectiu recollir les opinions de la ciutadania sobre els futurs textos de disposicions reglamentàries a través del portal web de l'Administració corresponent.

La consulta pública prèvia permetrà tenir en compte l'opinió dels destinataris de la futura norma fins i tot abans de projectar-se, quan totes les opcions de regulació estan obertes, el que implica reforçar, en bona mesura, la participació. A més, contribuirà a reduir la discrecionalitat administrativa en l'exercici de la potestat reglamentària.

Les qüestions sobre les que es pot emetre opinió i / o suggeriment són:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa reglamentària
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma reglamentària
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol i la data en què finalitza el termini de la consulta.

"CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ MITJANÇANT CONCESSIÓ DE SERVEIS”. APROVACIÓ D'ESTRUCTURA DE COSTOS (Exposició pública)

Publicar l'Estructura de Costos aprovada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada amb data 10 de març de 2023, per un termini d'1 mes, mitjançant anunci al tauler d'edictes municipal i al Butlletí Oficial de la província, i publicació de la proposta d'Estructura a la web municipal, amb caràcter previ a l'aprovació dels plecs i posterior remissió de la proposta de la dita estructura de costos a la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana per a l'informe.

La proposta d'Estructura de Costos podrà ser consultada pels ciutadans digitalment a la següent adreça web: https://torrevieja.es/es/ayuntamiento/consulta-publica-previa

Així mateix, podran formular per escrit les al·legacions que estimin oportunes dirigides a l'Ajuntament de Torrevella que podran presentar-se a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament, situat a Plaça de la Constitució, núm. 2, 03181 Torrevella, Alacant, o de qualsevol altra forma admesa per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. ..·..”

ORDENANÇA DE LAVABO URBÀ DE L'AJUNTAMENT DE TORREVELLA

Data de publicació: 07/11/2023

Data de finalització del termini (20 dies hàbils): 05/12/2023

Per donar compliment a allò establert a l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte “Ordenança d'ús del Recinte de Mercats per atraccions de Fira, activitats, casetes i parades de similar naturalesa”, s'ha de substanciar una consulta pública per demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança.

Als efectes de facilitar la consulta pública prèvia a l'elaboració de la dita Ordenança, es publica Memòria tècnica sobre els enunciats que s'indiquen i que responen a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els suggeriments i les aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular mitjançant escrit dirigit al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella de forma presencial o mitjançant seu electrònica, amb referència al número d'expedient i assumpte que figuren a la capçalera, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació.

REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ

REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ

Data de publicació: 06/11/2023

Data de finalització del termini (20 dies hàbils): 04/12/2023

Per donar compliment a allò establert a l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte “Ordenança d'ús del Recinte de Mercats per atraccions de Fira, activitats, casetes i parades de similar naturalesa”, s'ha de substanciar una consulta pública per demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança.

Als efectes de facilitar la consulta pública prèvia a l'elaboració de la dita Ordenança, es publica Memòria tècnica sobre els enunciats que s'indiquen i que responen a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els suggeriments i les aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular mitjançant escrit dirigit al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella de forma presencial o mitjançant seu electrònica, amb referència al número d'expedient i assumpte que figuren a la capçalera, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació.

ORDENANÇA D'ÚS DEL RECINTE DE MERCATS PER ATRACCIONS DE FIRA, ACTIVITATS, CASETES I LLOCS DE SIMILAR NATURA

Per donar compliment a allò establert a l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte “Ordenança d'ús del Recinte de Mercats per atraccions de Fira, activitats, casetes i parades de similar naturalesa”, s'ha de substanciar una consulta pública per demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança.

Als efectes de facilitar la consulta pública prèvia a l'elaboració de la dita Ordenança, es publica Memòria tècnica sobre els enunciats que s'indiquen i que responen a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els suggeriments i les aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular mitjançant escrit dirigit al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella de forma presencial o mitjançant seu electrònica, amb referència al número d'expedient i assumpte que figuren a la capçalera, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació.

Consulta Pública prèvia a l'elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de les obres de rehabilitació a l'Entorn Residencial de Rehabilitació Programada de Torrevella.

Consulta Pública prèvia a l'elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de les obres de rehabilitació a l'Entorn Residencial de Rehabilitació Programada de Torrevella.

En virtut del que antecedeix i de conformitat amb el que preveu l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de les obres de rehabilitació a l'Entorn Residencial de Rehabilitació Programada de Torrevella, es procedeix a la posada en coneixement dels interessats de consulta a fi de demanar l'opinió dels qui puguin estar afectats per la norma futura. L'elaboració de l'ordenança queda justificada sobre la base de les fonamentacions següents:

1. Problemes que es pretenen solucionar amb l'Ordenança

L'estructura del finançament del projecte d'Entorn de Rehabilitació de Programada de Torrevella inclòs al Conveni subscrit entre l'Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri de Transports preveu l'aportació de les tres administracions i dels veïns. Per la seva banda, l'Ajuntament de Torrevella considera que han de ser tingudes en compte situacions particulars específiques dels veïns afectats, havent d'impulsar-se la rehabilitació energètica als immobles inclosos a l'ERRP i que aquesta no es vegi afectada per impossibilitats en el pagament de aquelles famílies situació de vulnerabilitat, per la qual cosa el model escollit per executar aquesta acció serà la de gestió directa actuant l'Ajuntament com a Agent de la Rehabilitació, segons la seva configuració legal al Reial Decret 853/2021. La finalitat de lOrdenança és promoure la rehabilitació dhabitatges amb criteris deficiència energètica en edificis i habitatges dels àmbits dactuació assenyalat. Aquesta actuació municipal s'enquadra en el marc de la tradicional activitat de foment de les entitats locals, que es reconeix al Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals. Per això s'ha de disposar d'una regulació específica que ordeni i determini les condicions mitjançant les quals executar materialment la subvenció obtinguda, tot això mitjançant la integració dels diferents procediments i regulacions que sobre aquesta execució projecten cadascuna.

2. Objectius de la norma

a) Determinar les actuacions prèvies a realitzar prèviament a la contractació dels projectes d'obres.

b) Determinar les condicions prèvies que han de reunir els immobles destinataris de lexecució material de les obres de rehabilitació energètica.

c) Determinar les actuacions que cal dur a terme en cas d'incompliment de les condicions prèvies, referides al punt anterior.

d) Ordenar les diferents actuacions que han de ser dutes a terme en lexecució material de la subvenció tant de naturalesa pública com privada.

e) Determinar els tràmits propis.

f) Determinar els models dacceptació i cessió per part dels propietaris dels immobles.

g) Resoldre aquelles qüestions que obeeixin a la casuística pròpia de la subvenció.

3. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

No es preveuen altres possibles alternatives regulatòries atès que en l'àmbit municipal la potestat municipal per configurar el seu propi ordenament jurídic queda limitada a l'elaboració, tramitació i aprovació d'ordenances i reglaments, i les ordenances tenen com a destinataris finals propis els ciutadans, per cosa que constitueix la forma més adequada per resoldre els problemes enunciats anteriorment.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions i suggeriments al respecte a través del registre general de l'Ajuntament mitjançant instància en paper o digitalment a través de la seu electrònica https://torrevieja.sedelectronica.es/dossier, en el termini de 20 dies hàbils des de la publicació d'aquesta consulta a la pàgina web municipal https://torrevieja.es/es, computats segons l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Consulta pública prèvia a l'elaboració del nou Reglament Municipal d'Objectes Perduts de l'Ajuntament de Torrevieja

ASSUMPTE: Consulta pública prèvia a l'elaboració del nou Reglament Municipal d'Objectes Perduts de l'Ajuntament de Torrevella .

En aplicació de l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Regidoria de Policia sotmet a consulta pública prèvia la propera elaboració del projecte de Reglament Municipal d'Objectes Perduts de l'Ajuntament de Torrevieja per a demanar l'opinió dels subjectes i organitzacions representatives potencialment afectats per aquest futur Reglament.

En aquest sentit, l'apartat a) de l'article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local estableix que correspon als municipis les potestats reglamentària i d'autoorganització, i se'n regula l'article 49 text legal el procediment per a laprovació de les Ordenances Municipals i per extensió dels Reglaments Municipals.

Per la seva banda, el Títol Primer del Llibre Tercer del Codi Civil, aprovat pel Reial Decret de 24 de juliol de 1889, regula, dins de les diferents maneres d'adquirir la propietat, la figura de l'ocupació i més concretament l'article 615 d'aquest text legal estableix el procediment a seguir respecte dels objectes perduts, disposant que el trobador d'un objecte extraviat el propietari del qual no sigui conegut l'ha de consignar en poder de l'alcalde del poble on s'hagi verificat la troballa.

Actualment, el servei d'objectes perduts és gestionat per la Policia Local de Torrevella, departament al qual diàriament arriben una gran quantitat de pertinences extraviades per les persones que resideixen i visiten la nostra ciutat i que són lliurades als Agents oa la Prefectura.

Fins ara, no existia un Reglament que estableixi el procediment en la tramitació dels objectes perduts des del seu lliurament a la Policia Local fins a la seva restitució al titular o, si escau, integració en el patrimoni municipal una vegada transcorregut el termini de 2 anys que estableix el mateix article 615 del Codi civil.

Existint doncs una necessitat de donar seguretat jurídica no només a les persones que han extraviat les seves pertinences, sinó també als mateixos Agents de la Policia Local que recapten els objectes perduts o que realitzen la tramitació del procediment de localització, entrega o si escau incorporació al patrimoni municipal, l'Inspector S-03 impulsa aquest Reglament Municipal d'Objectes Perduts de l'Ajuntament de Torrevella.

A l'efecte de facilitar la consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament esmentat, es publica a la pàgina web municipal de l'Ajuntament de Torrevella a l'apartat “Projectes de Reglaments i Ordenances. Consultes Públiques Prèvies” a l'adreça www.torrevieja.es , així com al Tauló d'Edictes Municipal.

Els suggeriments i aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular a través de les següents vies en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació al portal web municipal i al Tauló d'Edictes Municipal:

- Mitjançant escrit o correu electrònic a inspector.s003policia@torrevieja.eu .

- Mitjançant escrit dirigit al Registre General de lAjuntament de Torrevella de forma presencial o mitjançant seu electrònica.

El regidor delegat de Policia.

ORDENANÇA FISCAL I D'ÚS DEL RECINTE DE MERCATS PER ATRACCIONS DE FIRA

Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

EDICTE Planta d'emmagatzematge temporal i transferència d'algues i podes en àmbit del servei públic municipal de recollida de residus (Exposició al públic)

Com que és una activitat subjecta a avaluació d'impacte ambiental procedeix sotmetre l'expedient a informació pública per un termini no inferior a 20 dies perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els que ho considerin convenient, formulin les al·legacions que estimin oportunes segons la : Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D'EMERGÈNCIA DAVANT DEL RISC SÍSMIC I DEL PLA D'EMERGÈNCIA I SALVAMENT EN PLATGES, APROVATS A JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 DE FEBRER DE 2023

Sotmetre a informació pública, pel termini de 30 dies hàbils, segons s'estableix a l'art. 23 de la Llei 13/2010 de la Generalitat Valenciana, de 23 de novembre, de protecció civil i gestió d'emergències i en l'article 51 del Decret Legislatiu 1/2021 del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori Urbanisme, remetent-los al Butlletí Oficial de la Província, a un diari no oficial d'àmplia difusió a la localitat i publicant-se a la pàgina web de l'Ajuntament de Torrevella, durant el qual podran presentar-se tots els suggeriments, les al·legacions i els documents que s'estimin oportú.