Consulta Pública Prèvia

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen com a objectiu recollir les opinions de la ciutadania sobre els futurs textos de disposicions reglamentàries a través del portal web de l'Administració corresponent.

La consulta pública prèvia permetrà tenir en compte l'opinió dels destinataris de la futura norma fins i tot abans de projectar-se, quan totes les opcions de regulació estan obertes, el que implica reforçar, en bona mesura, la participació. A més, contribuirà a reduir la discrecionalitat administrativa en l'exercici de la potestat reglamentària.

Les qüestions sobre les que es pot emetre opinió i / o suggeriment són:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa reglamentària
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma reglamentària
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol i la data en què finalitza el termini de la consulta.

PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC

En relació amb l'expedient referenciat a l'assumpte i conforme al que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'ha de procedir a la publicació a la pàgina web del Ajuntament de Torrevieja de l'esborrany de l'ordenança municipal per a l'ús del transport públic de Torrevieja, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte, que és del següent tenor literal :

PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA REGULACIÓ DELS PREUS DEL TRANSPORT PÚBLIC DE TORREVELLA

Conformement al que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'ha de procedir a la publicació a la pàgina web de l'Ajuntament de Torrevieja de l'esborrany de l'ordenança municipal per a la Regulació dels preus del transport públic de Torrevieja, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte, que és del següent tenor literal :

PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL DE LAVABO URBÀ

ASSUMPTE: PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL DE LAVABO URBÀ.

D'acord amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'ha de publicar a la pàgina web de l'Ajuntament de Torrevieja l'esborrany de l' Ordenança M unicipal d'Aseo Urbano , amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte, que és del següent tenor literal :

PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORREVELLA I DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES DE LA CIUTAT DE TORREVELLA.

En compliment de l'incís primer, apartat 1, de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pública, la Regidoria de Seguretat i Emergències sotmet a consulta pública la propera elaboració de:

1. UN PROJECTE DE REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORREVELLA.

2. L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES DE LA CIUTAT DE TORREVELLA.