normativa

PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC

En relació amb l'expedient referenciat a l'assumpte i conforme al que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'ha de procedir a la publicació a la pàgina web del Ajuntament de Torrevieja de l'esborrany de l'ordenança municipal per a l'ús del transport públic de Torrevieja, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte, que és del següent tenor literal :

PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA REGULACIÓ DELS PREUS DEL TRANSPORT PÚBLIC DE TORREVELLA

Conformement al que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'ha de procedir a la publicació a la pàgina web de l'Ajuntament de Torrevieja de l'esborrany de l'ordenança municipal per a la Regulació dels preus del transport públic de Torrevieja, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte, que és del següent tenor literal :

PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL DE LAVABO URBÀ

ASSUMPTE: PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL DE LAVABO URBÀ.

D'acord amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'ha de publicar a la pàgina web de l'Ajuntament de Torrevieja l'esborrany de l' Ordenança M unicipal d'Aseo Urbano , amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte, que és del següent tenor literal :