ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES DE TAXI (BOP: 20/12/2011)

15.12.2022