ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE LA TARGETA DEL CIUTADÀ (BOP: 31/12/2012)

14.12.2022