ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACION DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PUBLICA (BOP: 31/12/2012)

14.12.2022