ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CELEBRACION D'ESDEVENIMENTS MATRIMONIALS EN DIVERSOS ENCLAVOS MUNICIPALS. (BOP: 31/12/2013)

25.11.2022