ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CENTRE D'INTERNAMENT D'ANIMALS DOMÈSTICS (ALBERG MUNICIAPAL D'ANIMALS) (BOP: 13/02/2013)

12.12.2022