Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència

EEIIA
EEIIA

Què és el EEIIA?

El EEIIA de l'Ajuntament de Torrevella és un equip interdisciplinari i específic, compost per una Psicòloga, una Treballadora Social i dues Educadors Socials, adscrit a la Regidoria de Benestar Social, subvencionat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, i que treballa amb nens, nenes i adolescents (NNyA) de Torrevella que requereixen una intervenció psicoterapèutica.

A qui s'adreça?

Les actuacions de l'EEIIA estan dirigides a nens, nenes i adolescents que es trobin en una situació de vulnerabilitat, risc, desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, així com a les persones del seu entorn.

Les derivacions poden estar motivades en cas de:

 • Abusos, violència i qualsevol tipus de maltractament patit o exercit.
 • Desprotecció moderada o greu davant casos de risc o desprotecció lleu.
 • Casos amb expedient obert en el sistema de protecció i la separació dels nens, nenes i adolescents s'establirà en funció dels resultats de la intervenció.
 • Casos en què s'ha valorat que l'inici de l'tractament és imprescindible per mantenir els nens, nenes i adolescents en el domicili familiar.
 • Casos en què s'ha valorat un millor pronòstic familiar.
 • Casos en què hi hagi fills o filles de curta edat.
 • Casos de famílies amb fills o filles nadons amb antecedents de desprotecció greu cap a altres fills / es.

Què fem?

 • Afavorir estratègies i recursos personals d'afrontament, autoprotecció, factors de resiliència i eficàcia relacional en els nens, nenes i adolescents atesos.
 • Potenciar la capacitat parental i l'adequat exercici de el paper de l'o dels cuidador / és.
 • Reforçar la capacitat relacional de la unitat familiar o convivencial incloent la relació conjugal, patern / materno filial i fraternal i generar pautes de criança adequades.
 • Establir dinàmiques de treball en xarxa amb tots els sistemes implicats (col·legis, IES, Centres de salut, USMIA, UCA, Jutjats, etc.).

Les actuacions dins de la intervenció podran ser individuals, familiars o grupals i es realitzaran a través de les tècniques d'orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia, i la finalitat serà la consecució dels objectius plantejats després de la valoració i diagnòstic de la situació.

Com s'accedeix a EEIIA?

 • És un servei públic i gratuït.
 • L'accés a l'EEIIA es realitza prèvia derivació dels Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica de l'Ajuntament de Torrevella.
 • Aquelles persones que vulguin sol·licitar el servei s'han d'adreçar a aquests Serveis Socials on s'estudiarà la situació de l'infant o adolescent, i valoraran la si es donen els criteris de derivació a l'EEIIA.