ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRACES, CASETES DE VENDA, QUIOSCOS, ESPECTACLES, ATRACCIONS, TAULES I CADIRES SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDUSTRES CARRERES I AMBULANTS (BOP: 22/12/

19.12.2022