Consulta Pública Prèvia

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen com a objectiu recollir les opinions de la ciutadania sobre els futurs textos de disposicions reglamentàries a través del portal web de l'Administració corresponent.

La consulta pública prèvia permetrà tenir en compte l'opinió dels destinataris de la futura norma fins i tot abans de projectar-se, quan totes les opcions de regulació estan obertes, el que implica reforçar, en bona mesura, la participació. A més, contribuirà a reduir la discrecionalitat administrativa en l'exercici de la potestat reglamentària.

Les qüestions sobre les que es pot emetre opinió i / o suggeriment són:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa reglamentària
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma reglamentària
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol i la data en què finalitza el termini de la consulta.

Procediment d'elaboració del Reglament Orgànic del Consell Municipal de Persones amb Diversitat Funcional de l'Ajuntament de Torrevieja

L'Ajuntament de Torrevella ha resolt construir una ciutat inclusiva, accessible i igualitària des de l'àmbit de les competències. Per això, i seguint la línia iniciada amb el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de Torrevella, cal procedir a redactar una norma orgànica que reguli la participació del col·lectiu de persones amb diversitat funcional de Torrevella en el marc d'un Consell Municipal que en determini el composició, funcions i organització, impulsant iniciatives que afectin la ciutadania en conjunt. Aquest Consell pretén donar un espai participatiu propi a les persones amb diversitat funcional així com a les seves famílies a través de les entitats que vetllen pels seus interessos a Torrevella.

Pla especial d'accessibilitat del municipi de Torrevella

L'objecte del pla és la definició, a escala municipal, de les actuacions necessàries per millorar l'accessibilitat tant de les vies públiques de la ciutat, com de l'accés als edificis públics i als elements de transport, segons aplicació de la normativa daccessibilitat vigent. La necessitat s'estableix a causa de l'estat actual de les vies públiques de la ciutat, les quals estan formades per voreres en mal estat i d'amplada inferior al que estableix la normativa d'accessibilitat vigent, així com la manca de passos de vianants i accessos a parades d'autobús accessibles

Consulta Pública per a elaboració projecto Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de Drets d'Examen i Participació en Processos Selectius (Art. 133.1 Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú).

Consulta Pública per a elaboració projecto Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de Drets d'Examen i Participació en Processos Selectius (Art. 133.1 Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú). El termini és de 20 dies hàbils, començant el 31 d'agost i acabant el 27 de setembre.

MEMORIA D'ACTUACIÓ PER A DELIMITACIÓ D'ENTORNS RESIDENCIALS DE REURBANITZACIÓ PROGRAMADA

MEMORIA D'ACTUACIÓ PER A DELIMITACIÓ D'ENTORNS RESIDENCIALS DE REURBANITZACIÓ PROGRAMADA.

Sotmetre a informació pública la memòria presentada en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament amb registre d'entrada núm. adjudicatària del present contracte segons acord de Junta de Govern Local de data 31 de març de 2022, durant el període d'1 mes, a través de la corresponent publicació a la seu electrònica de l'Ajuntament i al butlletí oficial de la província.

PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORREVELLA I DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES DE LA CIUTAT DE TORREVELLA.

En compliment de l'incís primer, apartat 1, de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pública, la Regidoria de Seguretat i Emergències sotmet a consulta pública la propera elaboració de:

1. UN PROJECTE DE REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORREVELLA.

2. L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES DE LA CIUTAT DE TORREVELLA.