MEMORIA D'ACTUACIÓ PER A DELIMITACIÓ D'ENTORNS RESIDENCIALS DE REURBANITZACIÓ PROGRAMADA

20.05.2022

MEMORIA D'ACTUACIÓ PER A DELIMITACIÓ D'ENTORNS RESIDENCIALS DE REURBANITZACIÓ PROGRAMADA.

Sotmetre a informació pública la memòria presentada en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament amb registre d'entrada núm. adjudicatària del present contracte segons acord de Junta de Govern Local de data 31 de març de 2022, durant el període d'1 mes, a través de la corresponent publicació a la seu electrònica de l'Ajuntament i al butlletí oficial de la província.