PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORREVELLA I DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES DE LA CIUTAT DE TORREVELLA.

15.12.2021

En compliment de l'incís primer, apartat 1, de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pública, la Regidoria de Seguretat i Emergències sotmet a consulta pública la propera elaboració de:

1. UN PROJECTE DE REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORREVELLA.

2. L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES DE LA CIUTAT DE TORREVELLA.