Pla especial d'accessibilitat del municipi de Torrevella

08.11.2022

L'objecte del pla és la definició, a escala municipal, de les actuacions necessàries per millorar l'accessibilitat tant de les vies públiques de la ciutat, com de l'accés als edificis públics i als elements de transport, segons aplicació de la normativa daccessibilitat vigent. La necessitat s'estableix a causa de l'estat actual de les vies públiques de la ciutat, les quals estan formades per voreres en mal estat i d'amplada inferior al que estableix la normativa d'accessibilitat vigent, així com la manca de passos de vianants i accessos a parades d'autobús accessibles