Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic amb activitats temporals i amb finalitat lucrativa.

06.03.2023

En relació amb l'expedient a dalt referenciat que es troba en fase de consultes es procedeixi a publicar el projecte esmentat com a tràmit previ i necessari per continuar amb la tramitació de l'expedient