XVIII CONCURS "ESCAPARATISME NADALENC"

30.11.2021

Extracte del Decret del Regidor d'Economia i Hisenda, de data 29 de novembre de 2021, pel qual s'aproven les bases que regulen el “XVIII Concurs aparadorisme nadalenc”.

PENDENT D'OBERTURA DE TERMINI.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la web municipal

https://torrevieja.es/es/ayuntamiento/ayudas-subvenciones

Primer. Participants:

Podran participar tots els petits i mitjans comerços, amb almenys un establiments comercial fix, ubicat al terme municipal de Torrevella, que engalanin un aparador o façana amb motius nadalencs.

Segon. Objectiu:

Amb la convocatòria d'aquest concurs es pretén afavorir les inversions dels comerciants de Torrevella a l'estètica i la imatge dels seus comerços, i per tant la millora de la qualitat visual dels mateixos i de la ciutat de Torrevella durant la temporada nadalenca.

Tercer. Bases reguladores:

Decret del Regidor d'Economia i Hisenda de data 29 de novembre del 2021.

Cambra. Quantia Imports:

Els premis consistiran en:

Primer premi de 1.000 euros.

Segon premi de 800 Euros.

Tercer premi 500 Euros.

7 Accèssit de 200 Euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'obre al dia següent de la publicació de l'extracte de les bases al Butlletí Oficial de la Província d'aquesta convocatòria de Concurs. Igualment es publicaran aquestes bases al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrevieja ia la pàgina web municipal. Finalitzarà el dia 13 de desembre de 2021.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament, o en la forma que determina l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A la instància adreçada a l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrevella, en què constaran les següents dades del comerç:

Nom de lestabliment. C.I.F./D.N.I., nom del titular. Adreça de l'establiment, telèfon i correu electrònic.

Ajuntament, TORREVELLA, 29 DE NOVEMBRE DE 2021 REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA, DIUMENGE PARETES IBÁÑEZ