Catàleg Municipal d'Elements Protegits

6.- Normes de protecció d'elements catalogats.

6.1. Caràcter i Extensió d'aquestes Normes.

Les presents Normes tenen el caràcter de normes complementàries municipals, vinculades a el Pla General Municipal d'Ordenació Urbana de Torrevieja, per regular les qüestions limitadores que afecten exclusivament a l'Catàleg Municipal d'Elements Protegibles, fins que no siguin desenvolupades mitjançant un Pla Especial de Caràcter Específic que les substitueixi totalment o parcialment. Amb aquesta finalitat han de ser revisades obligatòriament en els supòsits de revisió de l'propi Pla General Municipal, si bé podran modificar-se amb independència d'ell mateix.

6.1.1. Elements amb Valor Monumental Reconegut.

Són aquells explícitament declarats com a tals per la Direcció General de Patrimoni Artístic, Arxius i Museus, per a la seva inclusió en l'Inventari de l'Patrimoni Artístic de la Nació, i aquells altres, que sense declaració efectiva, es trobin afectats de protecció i tutela directa per El estat segons la Legislació corresponent.

6.1.2. Elements amb Valor de Conservació Estricta.

Formen aquesta categoria els edificis que pel seu caràcter testimonial, estètic o d'ús (històric o contemporani), mereixen la seva conservació general. La seva especificació es troba establerta en el Catàleg.

6.1.3. Elements amb Valor Tipològic i Tradicional.

Són tots aquells elements catalogats en última categoria per causa de menor exigència, no obstant la identitat de criteris. La seva conservació pot reduir-se a el manteniment dels invariants arquitectònics o d'estil que els caracteritzen, amb modificació parcial de la seva escala.

6.1.4. A fi de dotar de la màxima garantia d'objectivitat sobre criteris qualitatius de valor arquitectònic, arqueològic i ambiental, la acusada discrecionalitat sobrepassa els límits de la norma reglada, s'exigirà l'informe de l'òrgan competent de la comunitat autònoma en els següents supòsits:

  • Demolició d'edificis catalogats de caràcter monumental no declarat.
  • Edificis en àrees arqueològiques catalogades i jaciments no declarats.
  • Condicions excepcionals d'edificació a les zones subjectes a composició estètica d'entorn segons el Pla General.
  • Altres condicions discrecionals d'igual caràcter.

Si en el termini d'un mes des de la sol·licitud d'informe, aquest no s'hagués emès, s'entendrà que té caràcter favorable.