CONCESSIÓ DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ D'ALACANT D'UN AJUT PER AL TRACTAMENT CONTROL DE DÍPTERS 2022

04.10.2022

Mitjançant una resolució de la Junta de Govern de l'Excma. Diputación Provincial d'Alacant, en Sessió Ordinària celebrada amb data 25 de juliol de 2022, en virtut de les facultats que li van ser delegades per Resolució de l'Il·lm. Sr. Sr. President número 1.391, de data 20 d'abril del 2020 (BOP núm. 78 de 27 d'abril de 2020), en relació amb la número 2.946, de data 24 de juliol de 2019 (BOP núm. 145, d'1 d'agost de 2019), va adoptar la resolució que a continuació es publica a l'efecte del que disposa l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

[…]

Segon.- Concedir subvenció dinerària a les entitats locals que a continuació es relacionen per als tractaments de control de dípters (línia de subvenció 2), pels imports que es detallen:

[…]

MUNICIPI

PUNTUACIÓ

PRESSUPOST APORTAT PER L'AJTE

%

TOTAL (€)

TORREVELLA

16

21.490,86

39,87

8.568,64