Convocatòria d'ajuts a autònoms, pimes i micropimes amb motiu de la crisi causada per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Fons Diputació. Anualitat 2023

06.10.2023
Convocatoria de ayudas a autónomos, pymes y micropymes con motivo de la crisis causada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Fondos Diputación. Anualidad 2023

Finalitat:
La finalitat d'aquestes ajudes és protegir l'interès general, minimitzant l'impacte econòmic que la crisi esmentada està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Torrevella en el context de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, com a mesura d'injecció econòmica per contrarestar els efectes que les pimes estan patint per la pujada indiscriminada
dels preus, els costos d'explotació i els tipus d'interès, de manera que se'n preservi la continuïtat una vegada es normalitzi aquesta situació.

Objecte:
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que la crisi actual, sorgida per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats municipi de Torrevella.

La subvenció a rebre es considera “ex post” ja que es lliuren fons al beneficiari en atenció a una activitat subvencionable ja realitzada i una subvenció “post pagable” ja que s'abona després de pagar el beneficiari l'activitat subvencionable.

Crèdit pressupostari:
La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 694.387,00€, fons procedents íntegrament (100%) de l'Excma. Diputació Provincial dAlacant.

Quantia de les ajudes:
La subvenció màxima a percebre podrà assolir els 8.000,00€ per sol·licitant, sempre amb la limitació del crèdit pressupostari consignat.

La quantia de la subvenció en cap cas no podrà excedir limport total de la despesa subvencionable correctament justificada pel beneficiari.

En cas que el crèdit disponible, atenent el nombre de sol·licituds aprovades que compleixin els requisits necessaris per accedir a la condició de beneficiaris, no sigui suficient per atendre-les a totes, es procedirà a aplicar una reducció proporcional de la quantitat de totes i cadascun dels ajuts individuals concedits, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 22.1. in fine de la LGS.

Termini de presentació:
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

La sol·licitud es realitzarà únicament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrevieja, emplenant els formularis de sol·licitud i adjuntant la documentació requerida.

Es prega als interessats llegir detingudament les bases per determinar els annexos i una altra documentació que s'hagi d'acompanyar amb la instància.