PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESEMPLEADES DE, ALMENYS 30 ANYS, PER ENTITATS LOCALS LA COMUNITAT VALENCIANA.

05.07.2022
EXPLUS 2022

Per resolució de la Directora General dOcupació i Formació, de data 29 de juny de 2022, es va acordar CONCEDIR a AJUNTAMENT DE TORREVELLA, amb NIF P0313300F, una subvenció per import de 567.732,95 euros, per a la contractació temporal (exceptuats els contractes formatius ) a jornada completa de persones aturades d'almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana ("Avalem experiència plus").

El procés de selecció es durà a terme al mes de juliol, culminant el dia 28 del citat mes amb la signatura i publicació de les ACTES DE SELECCIÓ FINAL.