PUBLICADA LA PROPOSTA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LES AJUDES DE PAGAMENT ÚNIC A COL·LECTIU VULNERABLE PER RAÓ DE L'EDAT I AMB ESCASOS RECURSOS ECONÒMICS, 2022. "PAGUICAS"

09.02.2023

Avui, dia 8 de febrer, es publica al tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrevieja i web municipal (torrevieja.es) la Proposta de resolució provisional.

S'acorda un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació, per presentar al·legacions i documentació que convingui als interessats.