Subvencions a associacions integrades a l'àrea de PCIU per a projectes duts a terme el 2022

01.03.2023
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objecte:

La present convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per finançar projectes i activitats realitzats durant el passat exercici 2022 per les associacions i entitats que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Associacions i Altres Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Torrevella, dins l'àmbit de Participació Ciutadana, per a la promoció de la participació ciutadana, així com d'actuacions que propiciïn la convivència i la integració dels ciutadans a la vida sociocultural de la població, així com col·laborar en les despeses de funcionament de les dites entitats.

Requisits:

Per poder concórrer a la convocatòria de subvencions, les Associacions i altres Entitats han de complir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes.
b) Comptar amb seu, domicili social o delegació a Torrevella.
c) Estar inscrites al Registre Municipal d'Associacions i Altres Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Torrevella a la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP. Aquest requisit es comprovarà dofici per part de làrea de Participació Ciutadana.
d) Haver realitzat activitats o actuacions a l'anualitat 2022 compreses a l'objecte d'aquesta convocatòria contribuint així a afavorir la integració i participació ciutadana, l'enfortiment i cohesió del teixit social, l'associacionisme veïnal al nostre municipi, la dinamització de la vida col·lectiva de la ciutat i la relació entre veïns, etc...
e) Estar al corrent, en cas d'haver rebut subvencions de la Corporació Municipal amb anterioritat, en el compliment de les obligacions contretes per aquesta concessió, així com del reintegrament de subvencions, segons el que estableix l'art. 6, lletra q) de lOrdenança General de subvencions de lAjuntament de Torrevella. Aquest extrem sacreditarà mitjançant declaració responsable del beneficiari.
f) No estar sotmés a cap de les causes de prohibició contingudes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. L'acreditació de no estar sotmesos a les prohibicions referides en aquest article es durà a terme mitjançant declaració responsable.
g) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa el període de termini de pagament voluntari dels quals hagi vençut amb l'Ajuntament de Torrevella.

Beneficiaris:

Tindran la consideració de beneficiaris les Associacions i Entitats que hagin realitzat qualsevol de les activitats o actuacions compreses a fi d'aquesta convocatòria.

Quantia:

La subvenció màxima a concedir per Associació és de 6.000€.

Despeses subvencionables:

Es consideraran despeses subvencionables aquelles despeses corrents necessàries, directament relacionades amb el desenvolupament i execució de les actuacions i activitats integrants del projecte, i hagin estat realitzades durant l'any 2022 i pagades fins al 31 de desembre del dit any que s'especifiquen a les bases de la convocatòria.

Lloc i termini de presentació de les sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació al BOP.

CONSULTA LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA AQUÍ