Subvencions a ONG en matèria d'acció social per a projectes duts a terme a l'anualitat 2023.

10.07.2023
ONG's Y VOLUNTARIADO

L' objecte de la present convocatòria pública és regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per donar suport al desenvolupament de programes d'acció social executats per Entitats sense ànim de lucre, al Municipi de Torrevella l'exercici 2023, en qualsevol de els seus vessants, preventius, assistencials, promocionals o rehabilitadors, en els àmbits d'actuació contemplats a la base III.

La subvenció màxima a concedir per projecte i Entitat és de 90.000€.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

Archivos

Anexos fase de justificación

Anexos fase de justificación

Anexos fase de justificación

Anexos fase de justificación

Anexos fase de justificación

Anexos fase de justificación

Anexos fase de justificación

Anexos fase de justificación

Anexos fase de justificación