Consulta Pública prèvia a l'elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de les obres de rehabilitació a l'Entorn Residencial de Rehabilitació Programada de Torrevella.

18.10.2023

Consulta Pública prèvia a l'elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de les obres de rehabilitació a l'Entorn Residencial de Rehabilitació Programada de Torrevella.

En virtut del que antecedeix i de conformitat amb el que preveu l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de les obres de rehabilitació a l'Entorn Residencial de Rehabilitació Programada de Torrevella, es procedeix a la posada en coneixement dels interessats de consulta a fi de demanar l'opinió dels qui puguin estar afectats per la norma futura. L'elaboració de l'ordenança queda justificada sobre la base de les fonamentacions següents:

1. Problemes que es pretenen solucionar amb l'Ordenança

L'estructura del finançament del projecte d'Entorn de Rehabilitació de Programada de Torrevella inclòs al Conveni subscrit entre l'Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri de Transports preveu l'aportació de les tres administracions i dels veïns. Per la seva banda, l'Ajuntament de Torrevella considera que han de ser tingudes en compte situacions particulars específiques dels veïns afectats, havent d'impulsar-se la rehabilitació energètica als immobles inclosos a l'ERRP i que aquesta no es vegi afectada per impossibilitats en el pagament de aquelles famílies situació de vulnerabilitat, per la qual cosa el model escollit per executar aquesta acció serà la de gestió directa actuant l'Ajuntament com a Agent de la Rehabilitació, segons la seva configuració legal al Reial Decret 853/2021. La finalitat de lOrdenança és promoure la rehabilitació dhabitatges amb criteris deficiència energètica en edificis i habitatges dels àmbits dactuació assenyalat. Aquesta actuació municipal s'enquadra en el marc de la tradicional activitat de foment de les entitats locals, que es reconeix al Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals. Per això s'ha de disposar d'una regulació específica que ordeni i determini les condicions mitjançant les quals executar materialment la subvenció obtinguda, tot això mitjançant la integració dels diferents procediments i regulacions que sobre aquesta execució projecten cadascuna.

2. Objectius de la norma

a) Determinar les actuacions prèvies a realitzar prèviament a la contractació dels projectes d'obres.

b) Determinar les condicions prèvies que han de reunir els immobles destinataris de lexecució material de les obres de rehabilitació energètica.

c) Determinar les actuacions que cal dur a terme en cas d'incompliment de les condicions prèvies, referides al punt anterior.

d) Ordenar les diferents actuacions que han de ser dutes a terme en lexecució material de la subvenció tant de naturalesa pública com privada.

e) Determinar els tràmits propis.

f) Determinar els models dacceptació i cessió per part dels propietaris dels immobles.

g) Resoldre aquelles qüestions que obeeixin a la casuística pròpia de la subvenció.

3. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

No es preveuen altres possibles alternatives regulatòries atès que en l'àmbit municipal la potestat municipal per configurar el seu propi ordenament jurídic queda limitada a l'elaboració, tramitació i aprovació d'ordenances i reglaments, i les ordenances tenen com a destinataris finals propis els ciutadans, per cosa que constitueix la forma més adequada per resoldre els problemes enunciats anteriorment.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions i suggeriments al respecte a través del registre general de l'Ajuntament mitjançant instància en paper o digitalment a través de la seu electrònica https://torrevieja.sedelectronica.es/dossier, en el termini de 20 dies hàbils des de la publicació d'aquesta consulta a la pàgina web municipal https://torrevieja.es/es, computats segons l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.