PLA D'EMERGÈNCIA DAVANT DEL RISC HÍDRIC A TORREVELLA. INFORMACIÓ PÚBLICA

20.12.2023

D'EXPEDIENT: 16329/2022

Data de publicació: 20/12/2023

Data de finalització del termini (20 dies hàbils): 22/01/2024

EDICTE

L'Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Torrevella, fa saber: Que amb data 18 de desembre de 2023, per Decret nº 2023-9367 (CSV: 3RCD94SPZXTGEYP3G65JJX25Z), sobre l'assumpte: “Expd. 2976/2023. Pla d'emergència davant del risc hídric a Torrevella” va resoldre el següent:

“…. 1. Ordenar l'exposició pública, per termini de 20 dies hàbils, del Pla d'Emergència davant del risc hídric a Torrevella, que trobareu a l'enllaç: https://cloud.torrevieja.eu:8443/s/6mXjG7GaApynD6S: PAMIN_TRV2023 ( part pública). Pla d'Actuació Municipal davant del Risc d'Inundacions de TORREVELLA. …”

El que es fa públic en compliment i conforme a allò establert a l'article 23 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, i article 7, lletra 3) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Enllaç:

https://cloud.torrevieja.eu:8443/s/6mXjG7GaApynD6S: PAMIN_TRV2023