PLA LOCAL DE RESIDUS AJUNTAMENT DE TORREVELLA.

06.02.2024

D'EXPEDIENT: 36890/2020

Data de publicació: 06/02/2024

Data de finalització del termini: 20 dies hàbils.

EDICTE

L'Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Torrevella, i per delegació, la Regidora-Delegada d'Aseo Urbà i Gestió de Residus, fa saber:

Per donar compliment a allò establert a l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Pla Local de Residus de l'Ajuntament de Torrevella s'ha de substanciar una consulta pública per demanar l'opinió dels subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança. Als efectes de facilitar la consulta pública prèvia a l'elaboració de la dita Ordenança, es publica Memòria tècnica sobre els enunciats que s'indiquen i que responen a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els suggeriments i les aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular mitjançant escrit dirigit al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella de forma presencial o mitjançant seu electrònica, amb referència al número d'expedient i assumpte que figuren a la capçalera, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació.