Ajudes Pagament Únic Col·lectiu Vulnerable per Edat i escassos recursos (21)

08.10.2021

BASES REGULADORES PER LES QUALS ES CONVOQUEN AJUDES DE PAGAMENT ÚNIC A COL·LECTIU VULNERABLE PER L'EDAT I AMB ESCASSOS RECURSOS ECONÒMICS, D'ACORD AMB EL PLA ESTRATÈGIC GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'EXCMO. AJ. DE TORREVELLA 2020-2022.

Archivos

BASES REGULADORAS POR LAS QUE SE CONVOCAN AYUDAS DE PAGO UNICO A COLECTIVO VULNERABLE POR LA EDAD Y CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CONFORME AL PLAN ESTRATÉGICO GENERAL DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. AYTO. DE TORREVIEJA 2020-2022.

EDICTO AYUDA PAGO ÚNICO A COLECTIVO  VULNERABLE POR RAZÓN DE EDAD Y ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 2021