DOCUMENTS NECESSARIS ALTA I CANVI DE DOMICILI AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

 • CÒPIA COMPLETA DEL CONTRACTE DE LLOGUER , ESCRIPTURA DE LA CASA, NOTA SIMPLE DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT ACTUALITZADA O ULTIM REBUT DE L'IBI.
 • INDIQUEU EL SEU PAÍS O MUNICIPI DE PROCEDÈNCIA.

 • FACTURA DE LLUM I AIGUA DEL DOMICILI DE L'ÚLTIM MES (EN CAS DE CONTRACTE DE LLOGUER).

 • REBUT DEL PAGAMENT DEL LLOGUER DE L'ÚLTIM MES (EN CAS DE CONTRACTE DE LLOGUER).

 • SI JA HAGUÉS ALGÚ EMPADRONAT AL DOMICILI:

 1. AUTORITZACIÓ SIGNADA DE LA PERSONA A NOM DE QUI AQUESTA EL CONTRACTE I DE LA PERSONA EMPADRONADA ACTUALMENT EN EL DOMICILI I DOCUMENT D'IDENTITAT DE LA PERSONA SIGNANT.

 2. AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA JA EMPADRONADA I DOCUMENT D'IDENTITAT D'AQUESTA, AL COSTAT AMB AUTORITZACIÓ DEL PROPIETARI DE L'HABITATGE I DOCUMENT D'IDENTITAT D'AQUEST.

 • AUTORITZACIÓ I DOCUMENT D'IDENTITAT DE TOTS ELS MAJORS D'EDAT QUE ES VAN A EMPADRONAR EN EL DOMICILI.

 • EN CAS QUE EL CONTRACTE AQUEST SIGNAT PER UN REPRESENTANT (IMMOBILIÀRIA, ASSESSORIA, GESTÒRIA O PARTICULAR) PODER NOTARIAL ACREDITANT LA CAPACITAT PER ARRENDAR L'HABITATGE

 • EN CAS DE MENORS D'EDAT, LLIBRE DE FAMÍLIA I DEBERAN SIGNAR AUTORITZANT ELS DOS PARES O TUTORS LEGALS, APORTANT DOCUMENTS D'IDENTITAT D'AMBDÓS.

 • EN CAS DE SEPARACION O DIVORCI, RESOLUCION JUDICIAL DE GUARDA I CUSTÒDIA.

 • SOL·LICITUD ALTA SIGNATURA PER TOTS ELS MAJORS D'EDAT MANIFESTANT LA SEVA PROCEDÈNCIA (FORMAT PDF) MOD. T00020