Servicios al Ciudadano

Coche patrulla de la policía local de Torrevieja

La Policia Local és Institut armat, de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzada, regint-se per la Llei Orgànica 2/86, de 13 de Març de Forces i Cossos de Seguretat , i autonòmicament per la Llei 17/2017 de 13 de desembre, de coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana .

Les funcions que té assignades són les següents:

  • Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
  • Instruir atestats per accidents de circulació dins de el nucli urbà i en vies de la seva competència.
  • Exercir les funcions de policia administrativa dins l'àmbit de la seva competència, especialment pel que fa a ordenances, bans i altres disposicions municipals, així com pel que fa a les disposicions autonòmiques respecte de les quals els hagin estat delegades aquestes funcions.
  • Participar en les funcions de Policia Judicial, especialment amb relació a l'trànsit i en l'àmbit de les competències municipals, d'acord amb la legislació vigent.
  • La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de Protecció Civil.
  • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius, en el marc de col·laboració establert en les juntes de seguretat i consells de seguretat local, tant en l'àmbit urbà com rural.
  • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la Policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguin requerits per a això.
  • Intervenir en la gestió dels conflictes de la ciutadania en el marc de la mediació policial quan siguin requerits per la ciutadania, col·laborant de forma proactiva en la transformació d'aquests conflictes.

En Prefectura de Policia Local podràs trobar els següents departaments: Central de Dades i Transmissions, Oficines i Atestats. En aquests departaments podràs trobar els següents serveis:

Sol·licitar un Gual Sol·licitar un tall de Carrer Sol·licitar informe d'atestats Realitzar reserves d'espai en la via pública Certificat de Transport Retirar un vehicle dipositat Realitzar denúncia per accident de circulació Donar de baixa un vehicle a motor Realitzar el lliurament d'objectes perduts Presentar denúncies per infraccions a ordenances municipals