Bases Generals de Concurs Extraordinari i Excepcional d'Estabilització

Logo Recursos Humanos
Per Disposició Addicional Sisena - Vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de Desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat a l'Ocupació Pública.