PAI ESTUDI DE DETALL AR81

1º- SOSTENIBILITAT PAI AR81 .

2º_ESTUDI DEVIABILITAT ECONÒMICA PAI AR81 .

3º-PROPOSTA CONVENI URBANÍSTIC.

4t-5è- MEMÒRIA PROPOSICIÓ JURÍDIC ECONÒMICA.

6è-MEMÒRIA ALTERNATIVA TÈCNICA .

7è-INVENTARI PRELIMINAR DE CONSTRUCCIONS, INSTLACIONS I PLANTACIONS INCOMPATIBLES AMB EL PLANEJAMENT I LA URBANITZACIÓ.

8é-CRITERIS DISSENY I EXECUCIÓ ESPAI PÚBLIC DE L'AR81.

9è-PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'AR81.

10é-SEPARA'T PASSAREL·LA PEATONAL SOBRE E CANAL DE L'ESQUIÓ.

11è-ANNEX INVETNARI RELIMINAR DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I PLANTACIONS INCOMPATIBLES AMB EL PLANEJAMENT