1 Plaça d'Auxiliar d'Administració General (OEP 2020) (Copy)

Nombre de Places 1 i borsa de treball.
Classificació Auxiliar d'administració general
Accés Lloc Plaça Torn
PL2-OVP2 4034 OPOSICIÓ LLIURE
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-103 de data 02/06/2021 .

Publicat al DOGV: Nº 9028 de data 25/02/2021

Publicat al BOE Nº 88 de data 13/04/2023

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Termini del 17/12/2021 al 14/01/2022

Instàncies

Termini finalitzat

Relació provisional

Publicat al BOP Nº 88 de data 09/05/2023

Termini Reclamacions 10/05/2023 al 23/05/2023
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Exàmens Dia Hora Lloc
Exercici 1
Exercici 2
Exercici 3
Mèrits
Qualificació Final