SUBVENCIONS A MANCOMUNITATS, MUNICIPIS DE MENYS DE 4.000 HABITANTS I CONSORCI 11-A6 PER SOBRECOST DE TRANSPORT DE RSU 2023. BOPA 91 DE 2023/05/12

Amb data 14 de juliol de 2023 es va adoptar Decret del Sr. Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans núm. 2023-3162 de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant en què s'atorga a l'Ajuntament de Torrevella “Subvenció per al sobrecost de transport del Consorci del Pla Zonal de Residus 11 – Àrea de Gestió A6 (anualitat 2023)”