Modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d'Animals

animales

Conformement al que disposa l'article 133 se sotmet a informació pública el projecte de modificació de l'ordenança Municipal Reguladora de la Tinència d'Animals durant el termini de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació a fi de demanar l'opinió de els ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.