ORDENAÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (BOP: 28/12/2006)

26.10.2022