ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (BOP: 29/12/2020)

26.10.2022