ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

25.10.2022

Archivos