ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ALTRES SERVEIS URBANISTICOS (BOP: 31/12/2012)

26.10.2022