ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, enderrocs, tanques, andamis, puntals, ANELLES I ALTRES ELEMENTS ANALOGICS (BOP: 31/12/2013)

02.11.2022