ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEI AL CEMENTERI

25.10.2022