ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACTUACIÓ DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES I LA SEVA CUSTÒDIA EN DIPÒSIT HABILITAT A L'EFECTE

25.10.2022