ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I RESIDUS SOLGUTS URBANS (BOP: 26/04/2016)

26.10.2022